Търсене в сайта

КЛАСИРАНЕ от проведения конкурс за длъжността „младши експерт“ – 1 щ. бр. в отдел „Контрол на радиочестотния спектър“, Главна дирекция „Мониторинг и контрол на съобщенията“

Въз основа на проведения конкурс и в съответствие с чл. 47 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната комисия не класира кандидати за заемане на длъжността „младши експерт“ – 1 щ. бр. в отдел „Контрол на радиочестотния спектър“, Главна дирекция „Мониторинг и контрол на съобщенията“.

 

Тинка Капитанова

Главен директор на Главна дирекция „Мониторинг и контрол на съобщенията“ и

председател на конкурсната комисия