Търсене в сайта

КЛАСИРАНЕ от проведения конкурс за длъжността „младши експерт“ – 1 щ. бр. в отдел „Човешки ресурси“, дирекция „Финансови и административни дейности“

 

Въз основа на проведения конкурс и в съответствие с чл. 44, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната комисия класира от първо до трето място за длъжността „младши експерт“ – 1 щ. бр. в отдел „Човешки ресурси“, дирекция „Финансови и административни дейности“, съобразно постигнатия краен резултат от конкурсната процедура:

Име, презиме и фамилия на кандидата
1. Зоя Иванова Симеонова
2. Мартин Харалампиев Донков
3. Станимира Сашева Чукалова

 

Мая Мирчева

Директор на дирекция „Финансови и административни дейности“ и

председател на конкурсната комисия