Търсене в сайта

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Обявява конкурс за длъжността „Старши експерт“ – 1 щ. бр. в отдел „Процесуално представителство и административни наказания“, дирекция „Правна“

Кратко описание на длъжността: Участва при формирането и провеждането на политиката на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), съгласно дейността и функциите, вменени на дирекция „Правна“; участва в работата на работни групи, експертни съвети и междуведомствени комисии във връзка с дейността на КРС; консултира и подпомага дейността на КРС и нейната администрация; подготвя отговори и препращания до компетентни органи и дава становища по постъпили в КРС сигнали, жалби, предложения и запитвания; при необходимост поддържа регистри, свързани с дейността на КРС; подготвя административни преписки за изпращането им до съд, други юрисдикции или административни органи (НАП, КЗД, КЗЛД, КЗП и др.).

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Образователно-квалификационна степен: висше, бакалавър;
 • Професионална област: публична администрация, икономика и др.;
 • Професионален опит – 2 години опит или ранг, придобит като държавен служител IV младши;
 • Компютърни умения – работа с MS Office пакет.

Размер на заплатата, определена за длъжността – от 1300 лв.*

* Индивидуалните основни месечни заплати на служителите се определят от органа по назначаването, в рамките на минималния и максималния размер на основната месечна заплата, в зависимост от професионалния опит, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Конкурсът ще бъде организиран чрез:

 • решаване на тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на КРС и с професионалната област на длъжността;
 • интервю.

Необходими документи за участие в конкурса по чл. 17 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители:

 • Заявление по образец;
 • Декларация по образец – по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
 • Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
 • Копие от документи, удостоверяващи професионален опит;
 • Копие от документ, удостоверяващ придобит ранг за държавен служител, ако има такъв.

Документите ще се приемат в 11-дневен срок от датата на публикуване на обявата( до 29.08.2022 г., включително) в деловодството на Комисията за регулиране на съобщенията на адрес: гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 6 или по електронен път на e-mail: info@crc.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с квалифициран електронен подпис.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от лицето или чрез пълномощник. Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса кандидати или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на комисията в раздел „За нас“, секция „Работа в КРС“.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Конкурсът ще бъде проведен по реда на Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и при спазване на законовите изисквания за обработване на лични данни.

Информация във връзка с обработването на лични данни