Търсене в сайта

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА – КЛАСИРАНЕ от проведения конкурс за длъжността „старши юрисконсулт” – 1 щ. бр. в отдел „Правно регулиране и индивидуални административни актове“, дирекция „Правна”

Въз основа на проведения конкурс и в съответствие с чл. 44, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната комисия класира на първо и на второ място за длъжността „старши юрисконсулт” – 1 щ. бр. в отдел „Правно регулиране и индивидуални административни актове“, дирекция „Правна”, съобразно постигнатия краен резултат от конкурсната процедура:

Име, презиме и фамилия на кандидата
1. Слави Петров Белчев
2. Антонина Павлова Хъртева

 

 

 

Мария Бончева

Директор на дирекция „Правна“  и

председател на конкурсната комисия