Търсене в сайта

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА - СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ до участие в конкурса за длъжността „младши експерт” – 1 щ. бр. в отдел „Човешки ресурси”, дирекция „Финансови и административни дейности“

 

ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ОТ КАНДИДАТИТЕ ДОКУМЕНТИ, КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:

 

а) Допуска до конкурс:

 1. Николай Пенков Кръстев
 2. Анелия Димитрова Христова
 3. Зоя Иванова Симеонова
 4. Станимира Сашева Чукалова
 5. Теодора Григорова Начева
 6. Вилиана Пламенова Георгиева
 7. Антония Тодорова Сиракова
 8. Младен Каменов Младенов
 9. Ася Георгиева Нешкова
 10. Милена Богданова Данкова
 11. Мартин Харалампиев Донков
 12. Росица Стефанова Стоева
 13. Галя Петрова Бичева

 

б) Допуснатите кандидати трябва да се явят на 10.08.2022 год. от 10:00 часа в сградата на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) – ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 6 за решаване на тест, който ще включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на КРС и с професионалната област на длъжността.

 

в) Интервюто с кандидатите, издържали успешно теста ще се проведе на 12.08.2022 год. с начален час 10:00 часа в сградата на КРС на ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 6. Кандидатите ще се явяват на интервю с индивидуално определен час, по реда на подаване на документите, за което ще бъдат уведомени чрез електронната поща.

 

г) Информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за конкурса са:

 1. Интернет страницата на КРС – http://www.crc.bg/
 2. Устройствен правилник на Комисията за регулиране на съобщенията и на нейната администрация, публикуван в рубрика „За нас“, секция „Устройствен правилник и бюджет“ на интернет страницата на Комисията;
 3. Закон за държавния служител;
 4. Кодекс на труда;
 5. Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

 

д) Не се допускат до конкурс следните кандидати:

Няма недопуснати кандидати.

 

е) Приема СИСТЕМА за определяне на резултата при провеждане на конкурса за длъжността „младши експерт” – 1 щ. бр. в отдел „Човешки ресурси”, дирекция Финансови и административни дейности(ФАД), съгласно чл. 33 и чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители:

 1. Оценката от теста се формира по следния начин:

Всеки верен отговор в теста носи 4 (четири) точки. Сумата от получените точки на всеки кандидат се преизчислява по 5-степенна скала, съгласно приложената таблица:

 Максималният брой точки от теста е 100.

Брой точки от теста Оценка
от 0 до 28 1
от 29 до 50 2
от 51 до 72 3
от 73 до 92 4
от 93 до 100 5

 

Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста е 51 точки (оценка 3). Продължителност на теста 50 мин.

За целите на общата оценка, резултатът от теста, оценен по петобалната система, се умножава с коефициент 3.

     2. Оценка от интервю - отговорите на кандидата се оценяват от членовете на конкурсната комисия по 5-степенна скала (5 – напълно отговаря на изискванията за длъжността; 4 – в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността; 3 – в средна степен отговаря на изискванията за длъжността; 2 – в малка степен отговаря на изискванията за длъжността; 1 – не отговаря на изискванията за длъжността) и се отразяват във формуляр съгласно приложение № 5 – за експертните длъжности към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто е оценка 4 (в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността). За целите на общата оценка по този показател, резултатът се умножава с коефициент 4.

Оценката от интервюто на всеки един от кандидатите се формира на база средно аритметично от оценките на всеки един от членовете на конкурсната комисия по различните критерии.

 1. Общата оценка на всеки кандидат се формира като сума от оценките по т. 1 (оценка от теста) и т. 2 (оценка от проведеното интервю), умножени с определените коефициенти.

 

 

Мая Мирчева

директор на дирекция ФАД  и

председател на конкурсната комисия