Търсене в сайта

Въпросник за широколентов достъп до интернет към 01.07.2022 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

С Решение № 244/07.07.2022 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС, Комисията) утвърди образец на формуляр на въпросник за широколентов достъп до интернет към 01.07.2022 г. Предприятията, уведомили КРС за намеренията си да осъществяват обществени електронни съобщения чрезуслуги за достъп до интернет и вписани към 1 юли 2022 г. в публичния регистър по чл. 33, ал. 1, т.1 от ЗЕС следва да предоставят информация за широколентовия достъп до интернет чрез електронната система за онлайн въпросници на КРС. Срокът за предоставяне на информацията съгласно Решение № 244/07.07.2022 г. на КРС е 15.08.2022 г.

ВАЖНО!

Изпращането на данните се осъществява единствено през електронната система за онлайн въпросници на КРС. Не се изисква подписване с квалифициран електронен подпис (КЕП). Изпращането на данни чрез електронната система ще бъде преустановено след изтичане на предвидения в решението краен срок.

За използване на системата за онлайн въпросници е необходимо предприятието да има регистрационен профил в системата на упълномощеното лице. Той се създава от КРС въз основа на подадено Заявление за създаване на профил. В случай, че все още нямате създаден профил на упълномощено лице (УЛ) в нея или има промяна във вече подадените в КРС данни за УЛ на предприятието - моля, попълнете заявление и го изпратете на адрес: questionnaires@crc.bg.