Търсене в сайта

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Обявява конкурс за длъжността „Старши експерт” – 2 щ. бр. в отдел „Контрол на радиочестотния спектър“, Главна дирекция „Мониторинг и контрол на съобщенията“

Кратко описание на длъжността: Извършва мобилен мониторинг и контрол на заетостта на радиочестотния спектър за граждански нужди на територията на обслужвания регион;  Контролира спазването на правилата при използването  на радиочестотите и радиочестотните ленти за граждански нужди  на територията на обслужвания регион;  Проучва заетостта на радиочестотния спектър за граждански нужди на територията на обслужвания регион; Контролира спазването на определените технически и експлоатационни характеристики на предаваните сигнали от радиосредствата; Открива, локализира и идентифицира източници на смущения и незаконни радиоизлъчващи средства на територията на обслужвания регион;  Извършва мобилен мониторинг с цел оценяване на  свободния капацитет и присвояване на нови честоти.

Извършва измервания за проверка на защитното отношение спрямо интермодулационни продукти тип А1 в честотен диапазон 109–137 MHz; Извършва мобилен мониторинг за оценка на покритието и качеството на услугите чрез мобилни наземни мрежи; Извършва мобилен мониторинг за оценка на електромагнитната обстановка и разрешаване на проблеми свързани с електромагнитната съвместимост на радиосредствата.

 

Работата за длъжността „старши експерт“ е свързана с управление и/или ползване на служебните автомобили с видеонаблюдение и система за проследяване.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Образователно-квалификационна степен: висше, бакалавър
 • Образование: предпочитана специалност - технически науки: „Комуникационна техника“, „Електронна техника“ и др.
 • Професионален опит: над 2 години опит в областта на електронните съобщения или ранг, придобит като държавен служител IV младши;
 • компютърни умения – ползване на MS Office пакет, Internet и др;
 • познания по отношение на нормативните актове в областта на електронните съобщения;
 • специализирани познания за работа с измервателна апаратура и специализиран софтуер;
 • свидетелство за управление на МПС.

Размер на заплатата, определена за длъжността – от 1300 лв.*

* Индивидуалните основни месечни заплати на служителите се определят от органа по назначаването, в рамките на минималния и максималния размер на основната месечна заплата, в зависимост от професионалния опит, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

 

Конкурсът ще бъде организиран чрез:

 • решаване на тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на КРС и с професионалната област на длъжността;
 • интервю.

Необходими документи за участие в конкурса по чл. 17 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители:

 • Заявление по образец;
 • Декларация по образец – по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
 • Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
 • Копие от документи, удостоверяващи професионален опит;
 • Копие от документ, удостоверяващ придобит ранг за държавен служител, ако има такъв.

Документите ще се приемат в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата ( до 21.07.2022 г., включително) в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията на адрес: гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 6 или по електронен път на e-mail: info@crc.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с квалифициран електронен подпис.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от лицето или чрез пълномощник. Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса кандидати или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на комисията в раздел „За нас“, секция „Работа в КРС”.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 

Конкурсът ще бъде проведен по реда на Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и при спазване на законовите изисквания за обработване на лични данни.

Информация във връзка с обработването на лични данни