Търсене в сайта

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Обявява конкурс за длъжността „Младши експерт” – 1 щ. бр. в отдел „Човешки ресурси“, дирекция „Финансови и административни дейности“

Кратко описание на длъжността: Изготвяне на актове по възникване, прекратяване и изменение на служебните и трудовите правоотношения на служителите, както и заповеди за отпуски, удостоверения, служебни бележки.  Създава и поддържа база данни „Човешки ресурси” в КРС и изготвя справки за нуждите на ефективното управление на персонала. Изготвя и обработва справки и заповеди за ползването на отпуски от служителите в КРС. Участва в дейности по стартиране и организация на провеждането на конкурсни процедури, съгласно Закона за държавния служител, Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и в процедурите по подбор, съгласно Вътрешни правила по подбор на персонал. Участва съвместно с представител/и на съответната дирекция при провеждане на целия процес, в т.ч. изготвяне на необходимите документи. Подготвя документи, свързани с дейността на отдела за архивиране, съгласно нормативната уредба в КРС. Вписва информацията в Интегрираната информационна система на държавната администрация, съгласно Наредбата за административния регистър – за годишния доклад и текуща, която е от компетентността на отдела. Приема и обработва за публикуване декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. Участва в дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в КРС от компетентността на длъжността и отдела.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • oбразователно-квалификационна степен: висше, професионален бакалавър;
 • професионална област: икономика;
 • професионален опит – не се изисква;
 • английски език на основно ниво – във връзка с ежегодно попълване на въпросници от компетентността на отдела;
 • компютърна грамотност – работа с MS Office пакет (WORD, EXCEL, ИНТЕРНЕТ и др.);
 • да притежава много добри комуникативни и аналитични умения.

Размер на заплатата, определена за длъжността – от 1200 лв.*

* Индивидуалните основни месечни заплати на служителите се определят от органа по назначаването, в рамките на минималния и максималния размер на основната месечна заплата, в зависимост от професионалния опит, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Конкурсът ще бъде организиран чрез:

 • решаване на тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на КРС и с професионалната област на длъжността;
 • интервю.

Необходими документи за участие в конкурса по чл. 17 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители:

 • Заявление по образец – в него не следва да се попълва информацията за професионален опит;
 • Декларация по образец – по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
 • Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен.

Документите ще се приемат в 11-дневен срок от датата на публикуване на обявата (до 15.07.2022 год., включително) в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията на адрес: гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 6 или по електронен път на e-mail: info@crc.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с квалифициран електронен подпис.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от лицето или чрез пълномощник. Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса кандидати или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на комисията в раздел „За нас“, секция „Работа в КРС”.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 

Конкурсът ще бъде проведен по реда на Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и при спазване на законовите изисквания за обработване на лични данни.

Информация във връзка с обработването на лични данни