Търсене в сайта

КЛАСИРАНЕ от проведения конкурс за длъжността „инспектор” – 2 щ. бр. в отдел „ТЗ Бургас“, Главна дирекция „Мониторинг и контрол на съобщенията”

Въз основа на проведения конкурс и в съответствие с чл. 44, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната комисия класира на първо и второ място за длъжността „инспектор” – 2 щ. бр. в отдел „ТЗ Бургас“, Главна дирекция „Мониторинг и контрол на съобщенията“, съобразно постигнатия краен резултат от конкурсната процедура:

Име, презиме и фамилия на кандидата

  1. Христо Борисов Иванов
  1. Теодора Михайлова Попова

 

Тинка Капитанова

Главен директор на Главна дирекция „Мониторинг и контрол на съобщенията“  и

председател на конкурсната комисия