Търсене в сайта

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ до участие в конкурса за длъжността „старши юрисконсулт” – 1 щ. бр. в отдел „Правно регулиране и индивидуални административни актове”, дирекция „Правна“

ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ОТ КАНДИДАТИТЕ ДОКУМЕНТИ, КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:

а) Допуска до конкурс следните кандидати по реда на подаване на документите:

 1. Слави Петров Белчев
 2. Захари Игнатов Янакиев
 3. Антонина Павлова Хъртева
 4. Яна Йорданова Колева

б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:

Няма недопуснати кандидати.

в) Допуснатите кандидати трябва да се явят на 19.07.2022 год. от 13:30 часа в сградата на Комисията за регулиране на съобщенията – ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 6 за решаване на тест, който ще включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на КРС и с професионалната област на длъжността.

г) Интервюто с кандидатите, които преминат успешно теста, ще се проведе на 19.07.2022 год. с начален час 15:00 часа, за което кандидатите ще бъдат уведомени чрез писмено съобщение или чрез електронната поща.

д) Приема Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурса за длъжността „старши юрисконсулт” – 1 щ. бр. в отдел „Правно регулиране и индивидуални административни актове”, дирекция Правна”, съгласно чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители:

 1. Оценката от теста се формира по следния начин:

Всеки въпрос носи съответен брой точки, посочени в теста. Максимален брой точки – 100. Сумата от получените точки на всеки кандидат се преизчислява по 5-степенна скала, съгласно приложената таблица:

 

Максималният брой точки от теста е 100.

Брой точки от теста

Оценка

от 0 до 30

1

от 31 до 50

2

от 51 до 70

3

от 71 до 90

4

от 91 до 100

5

Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста е 51 точки (оценка 3). Продължителност на теста 45 мин.

За целите на общата оценка, резултатът от теста, оценен по петобалната система, се умножава с коефициент 3.

До интервю се допускат само кандидатите, постигнали резултат на теста над минималния. Kандидатите ще бъдат уведомени за допускането или недопускането им до интервю чрез писмено съобщение или чрез електронна поща. В него, за допуснатите кандидати се потвърждават датата, мястото и часа на провеждане на интервю.

 

 1. Оценка от интервю - отговорите на кандидата се оценяват от членовете на комисията по 5-степенна скала (5 – напълно отговаря на изискванията за длъжността; 4 – в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността; 3 – в средна степен отговаря на изискванията за длъжността; 2 – в малка степен отговаря на изискванията за длъжността; 1 – не отговаря на изискванията за длъжността) и се отразяват във формуляр съгласно приложение № 5 – за експертните длъжности към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто е оценка 4 (в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността). За целите на общата оценка по този показател, резултатът се умножава с коефициент 4.

Оценката от интервюто на всеки един от кандидатите се формира на база средно аритметично от оценките на всеки един от членовете на конкурсната комисия по различните критерии.

Общата оценка за всеки кандидат се формира като сума от оценките по т. 1 (оценка от теста) и т.2 (оценка от проведеното интервю), умножени с определените коефициенти.

Информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за конкурса са:

 1. Устройствен правилник на Комисията за регулиране на съобщенията и на нейната администрация, публикуван в рубрика „За нас“, секция „Устройствен правилник и бюджет“ на интернет страницата на Комисията;
 2. Закон за администрацията;
 3. Закон за електронните съобщения;
 4. Закон за пощенските услуги;
 5. Закон за административните нарушения и наказания;
 6. Административнопроцесуален кодекс;
 7. Закон за защита от дискриминация.

 

Мария Бончева

директор на дирекция „Правна“  и

председател на конкурсната комисия