Търсене в сайта

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА - СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ до участие в конкурса за длъжността „инспектор” – 2 щ. бр. в отдел „ТЗ Бургас”, Главна дирекция „Мониторинг контрол на съобщенията“

ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ОТ КАНДИДАТИТЕ ДОКУМЕНТИ, КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:

 а) Допуска до конкурс следните кандидати по реда на подаване на документите:

 1. Теодора Михайлова Попова
 2. Иван Кънчев Киряков
 3. Чавдар Генчев Генов
 4. Здравко Борисов Дръндаров
 5. Борислава Божидарова Минчева
 6. Христо Борисов Иванов

б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:

Няма недопуснати кандидати.

 в) Допуснатите кандидати трябва да се явят на 29.06.2022 год. от 09:30 часа в сградата на ТЗ Бургас, Комисия за регулиране на съобщенията, на адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Петър“ № 2, партер, касов салон – бивше колетно гише (в сградата на старата поща) за решаване на тест, който ще включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на КРС и с професионалната област на длъжността.

г) Интервюто ще се проведе на 29.06.2022 год. с начален час 11:00 часа, за което кандидатите ще бъдат уведомени чрез писмено съобщение или чрез електронната поща.

д) Приема Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурса за длъжността „инспектор” 2 щ. бр. в отдел „ТЗ Бургас”, Главна дирекция „Мониторинг  контрол на съобщенията“, съгласно чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители:

 1. Оценката от теста се формира по следния начин:

Всеки верен отговор в теста носи 4 (четири) точки. Сумата от получените точки на всеки кандидат се преизчислява по 5-степенна скала, съгласно приложената таблица:

 Максималният брой точки от теста е 100.

Брой точки от теста

Оценка

от 0 до 28

1

от 29 до 50

2

от 51 до 72

3

от 73 до 92

4

от 93 до 100

5

Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста е 51 точки (оценка 3). Продължителност на теста 50 мин.

За целите на общата оценка, резултатът от теста, оценен по петобалната система, се умножава с коефициент 3.

 1. Оценка от интервю - отговорите на кандидата се оценяват от членовете на комисията по 5-степенна скала (5 – напълно отговаря на изискванията за длъжността; 4 – в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността; 3 – в средна степен отговаря на изискванията за длъжността; 2 – в малка степен отговаря на изискванията за длъжността; 1 – не отговаря на изискванията за длъжността) и се отразяват във формуляр съгласно приложение № 5 – за експертните длъжности към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто е оценка 4 (в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността). За целите на общата оценка по този показател, резултатът се умножава с коефициент 4.

Оценката от интервюто се формира на база средно аритметично от оценките на всеки един от членовете на конкурсната комисия по различните критерии.

 1. Общата оценка се формира като сума от оценките по т. 1 (оценка от теста) и т. 2 (оценка от проведеното интервю), умножени с определените коефициенти.

Информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за конкурса на интернет страница на КРС http://www.crc.bg/ са:

 1. Закон за електронните съобщения;
 2. Правила за използване на радиочестотния спектър от електронни съобщителни мрежи от радиослужба радиоразпръскване;
 3. Правила за използване на радиочестотния спектър за наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги след издаване на разрешение,

      както и информация относно:

 1. Разпространение на радиовълните;
 2. Антенно-фидерни устройства;
 3. Приемо-предавателна техника;
 4. Радиотехника и електроника;
 5. Мобилни комуникационни системи.

 

Тинка Капитанова

Главен директор на Главна дирекция МКС  и

председател на конкурсната комисия