Търсене в сайта

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА обявява конкурс за длъжността „Старши юрисконсулт” – 1 щ. бр. в отдел „Правно регулиране и индивидуални административни актове “, дирекция „Правна“

Кратко описание на длъжността: Осъществява процесуално представителство пред съдилищата и другите юрисдикции във връзка с дейността на КРС и нейната администрация; Участва в работата на работни групи, експертни съвети и междуведомствени комисии във връзка с хармонизиране на българското законодателство с европейското и международното с оглед на функциите, които изпълнява в рамките на отдела; Дава правни становища по приемането, изменението, допълнението и прилагането на законовите и подзаконовите нормативни актове, както и индивидуалните административни актове в областта на електронните съобщения; Дава становища и изразява мнение по проекти за вътрешни актове, заповеди и други актове на КРС, с оглед на упражняваните от него функции по правното осигуряване на административната дейност на КРС; Дава становища и изразява мнение по проекти за разрешения за ползване на ограничен ресурс, както и оказва съдействие при контролиране на тяхното изпълнение или дава правни становища за предприемане на мерките при неизпълнение на условията в тях; При необходимост дава консултации по извършени документални и технически проверки, свързани с прилагането на Закона за електронните съобщения, Закона за пощенските услуги, Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура,  Закона за достъп до обществена информация, Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, Административнопроцесуалния кодекс Регламент (ЕС) 2015/2120, Регламент (ЕС) № 531/2012и Регламент (ЕС) 2018/644 на Европейския парламент и съвета; Правно обезпечаване на регулаторната дейност по анализ на съответни пазари, оценка на типови предложения, провеждане на процедури по обществено обсъждане и консултации, включително нотификация пред Европейската комисия на проекти на решения, съгласно Директива 2002/21/ЕО; Участие в специализирани комисии и провеждане на процедури за разрешаване на спорове съгласно ЗЕС и ЗЕСМФИ; Отговаря пряко за предоставянето на обществена информация по смисъла на Закона за достъп до обществена информация като служител по ЗДОИ, във връзка с постъпили заявления за достъп до обществена информация, по които КРС се произнася с решение. В тази връзка, при постъпили устни запитвания, служителят по ЗДОИ подпомага заявителя, подготвя проектите на решения по постъпили заявления за достъп до обществена информация, писмата за събиране на информация, писмата за препращане на заявленията по компетентност и уведомленията до заявителя; Подготвя отговори и дава становища по постъпили в КРС жалби, сигнали и предложения, отразява резултати от направени проверки – планови или по постъпили жалби; Обезпечава законосъобразното протичане на административнонаказателни производства, образувани за нарушения на контролираното от КРС законодателство.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Образователно-квалификационна степен: висше, магистър, правоспособен юрист;
 • Образование: право;
 • Професионален опит: над 2 години или ранг, придобит като държавен служител IV младши;
 • Основни административни умения;
 • Компютърна грамотност – MS Word.

Размер на заплатата, определена за длъжността – от 1300 лв.*

* Индивидуалните основни месечни заплати на служителите се определят от органа по назначаването, в рамките на минималния и максималния размер на основната месечна заплата, в зависимост от професионалния опит, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Конкурсът ще бъде организиран чрез:

 • решаване на тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на КРС и с професионалната област на длъжността;
 • интервю.

Необходими документи за участие в конкурса по чл. 17 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители:

 • Заявление по образец;
 • Декларация по образец – по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
 • Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен и правоспособност;
 • Копие от документи, удостоверяващи професионален опит;
 • Копие от документ, удостоверяващ придобит ранг за държавен служител, ако има такъв.

Документите ще се приемат в 11-дневен срок от датата на публикуване на обявата (до 27.06.2022 г., включително) в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията на адрес: гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 6 или по електронен път на e-mail: info@crc.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с квалифициран електронен подпис.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от лицето или чрез пълномощник. Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса кандидати или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на комисията в раздел „За нас“, секция „Работа в КРС”.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Конкурсът ще бъде проведен по реда на Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и при спазване на законовите изисквания за обработване на лични данни.

Информация във връзка с обработването на лични данни