Търсене в сайта

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Обявява конкурс за длъжността „Инспектор” – 2 щ. бр. в отдел „ТЗ Бургас“, Главна дирекция „Мониторинг и контрол на съобщенията“

Кратко описание на длъжността: Извършва инспекторски проверки, в това число и проверки под прикрита самоличност, свързани с дейността на предприятия осъществяващи електронни съобщения и спазване на изискванията на ЗЕС, ЗПУ и ЗЕСМФИ; Съставя констативни протоколи от извършените проверки. При необходимост дава задължителни предписания за отстраняване в определен срок на регистрирани несъответствия със ЗЕС, ЗПУ, ЗЕСМФИ и подзаконовите актове; Съставя и връчва   актове за установяване на административни нарушения  по реда на ЗАНН, при констатирани нарушения на ЗЕС, ЗПУ, ЗЕСМФИ и подзаконовите актове; Връчва актове за публично държавно вземане и наказателни постановления; Носи пряка отговорност за съставените от него актове, както и за действията си във връзка с осъществяването на контролната дейност;  Участва в съдебни заседания при призоваване по обжалвани наказателни постановления; Извършва проверки по постъпили в КРС сигнали за нарушения на ЗЕС, ЗПУ, ЗЕСМФИ и подзаконовите актове;  Извършва проверки по постъпили в КРС сигнали за радиосмущения; Извършва стационарен и мобилен мониторинг на РЧС на територията на обслужване от отдел „ТЗ Бургас”. Изготвя измерителни протоколи за резултатите от извършен мониторинг на РЧС; Осъществява контрол на основните параметри на УКВ-ЧМ радиопредавателни станции. Изготвя измерителни протоколи за резултатите от измерванията. Подготвя и предоставя резултатите от измерванията на операторите по електронна поща; Извършва измервания за контрол на трансграничните прониквания на радиосигнали, оценка на електромагнитната обстановка и действителната заетост на определени честотни диапазони. Изготвя измерителни протоколи с резултатите от проведените измервания; Участва в съвместни проверки с представители на МВР, МО, ДАНС и др. 

Работата за длъжността „инспектор“ е свързана с управление и /или ползване на служебните автомобили с видеонаблюдение и система за проследяване.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • oбразователно-квалификационна степен: висше, професионален бакалавър;
 • oбразование: предпочитана специалност: технически науки: „Комуникационна техника“, „Електронна техника и микроелектроника“ и др.;
 • професионален опит – не се изисква;
 • ползване на MS Office, Internet;
 • специализирани познания за работа с измервателна апаратура и специализиран софтуер;
 • свидетелство за управление на МПС;
 • познания по отношение на нормативните актове в областта на електронните съобщения.

Размер на заплатата, определена за длъжността – от 1200 лв.*

* Индивидуалните основни месечни заплати на служителите се определят от органа по назначаването, в рамките на минималния и максималния размер на основната месечна заплата, в зависимост от професионалния опит, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Конкурсът ще бъде организиран чрез:

 • решаване на тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на КРС и с професионалната област на длъжността;
 • интервю.

Необходими документи за участие в конкурса по чл. 17 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители:

 • Заявление по образец – в него не следва да се попълва информацията за професионален опит;
 • Декларация по образец – по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
 • Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен.

Документите ще се приемат в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата (до 14.06.2022 год.) в ТЗ Бургас, Комисия за регулиране на съобщенията, на адрес: гр. Бургас, ул. Цар Петър“ № 2, партер, касов салон – бивше колетно гише (в сградата на старата поща) или по електронен път на e-mail: info@crc.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с квалифициран електронен подпис.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от лицето или чрез пълномощник. Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса кандидати или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на комисията в раздел „За нас“, секция „Работа в КРС”.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Конкурсът ще бъде проведен по реда на Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и при спазване на законовите изисквания за обработване на лични данни.

Информация във връзка с обработването на лични данни