Търсене в сайта

ГОДИШНИ ВЪПРОСНИЦИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПОЩЕНСКИТЕ ОПЕРАТОРИ ПРЕЗ 2021 Г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с Решение № 44/26.01.2022 г. на Комисия за регулиране на съобщенията, пощенските оператори, посочени в Приложение 5, Приложение 6 и Приложение 7 към него, следва да предоставят информация съгласно образци на въпросници Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3 и Приложение 4 към решението.

Срокът за предоставяне на информацията е 31-ви март 2022 г.

 ВАЖНО!

За използване на системата за онлайн въпросници е необходимо пощенския оператор да има регистрационен профил в системата на упълномощеното лице. Той се създава от КРС въз основа на подадено Заявление за създаване на профил. В случай, че все още нямате създаден профил на упълномощено лице (УЛ) в нея или има промяна във вече подадените в КРС данни за УЛ на оператора - моля, попълнете заявление и го изпратете на адрес: postmarket@crc.bg.

Всички пощенски оператори, вписани към 31-ви декември 2021 г. в публичния регистър на КРС, независимо от това дали през 2021 г. са осъществявали дейност или не, следва да предоставят информация на КРС, съгласно формуляр „ОБЩА ЧАСТ” (Приложение 1 към Решение № 44/26.01.2022 г. на КРС).

Необходимостта от предоставяне на информация съгласно останалите 3 специализирани формуляра на въпросници (Приложения от 2 до 4 към решението) зависи от това какви пощенски услуги сте предоставяли през 2021 г. - всеки оператор следва първо да попълни формуляр "ОБЩА ЧАСТ" , след което да премине към попълване на информация съгласно останалите специализирани формуляри на въпросници по услуги.

Необходимостта от попълване на останалите 3 специализирани формуляра на въпросници (Приложения от 2 до 4 към решението) зависи от това какви пощенски услуги сте предоставяли през 2021 г. – всеки оператор следва да попълни първо формуляр "ОБЩА ЧАСТ", след което следва да премине към попълване на останалите специализирани формуляри на въпросници по услуги.

 

 Образците на въпросниците се съдържат във файлове формат „*.xls”, достъпни чрез следните линкове:

  1. Въпросник обща част за отчет на дейността през 2021 г. на пощенските оператори, извършвали пощенски услуги;
  2. Въпросник за отчет на дейността през 2021 г. на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга (УПУ) и операторите, лицензирани за извършване на услуги от обхвата на УПУ;
  3. Въпросник за отчет на дейността през 2021 г. на оператори, лицензирани за извършване на услугата „пощенски парични преводи“ (ППП);
  4. Въпросник за отчет на дейността през 2021 г. на оператори, регистрирани за извършване на неуниверсални пощенски услуги (НПУ);

 Попълнените формуляри на въпросници по т. 1 до т. 4, се подават в КРС по един от следните три начина:

  1. Чрез документният портал на КРС, чрез който се подават цифрово подписани документи с електронен подпис: http://www.crc.bg/section.php?id=828&lang=bg (данните се попълват във формулярите в xls формат и се изпращат като електронно подписани файлове към КРС. Изисква се валидно удостоверение за УЕП и неговият софтуер трябва да е инсталиран на Вашия компютър).
  2. По електронна поща на адрес postmarket@crc.bg;
  3. Чрез електронната система за онлайн въпросници на КРС (данните се попълват в системата и след успешно премината валидация, се генерира PDF файл с QR код, който се изтегля от потребителя и се изпраща през системата към КРС. Не се изисква електронен подпис КЕП/УЕП).

Чрез електронния портал на комисията можете да подадете към деловодството на КРС формулярите като електронно подписани файлове (допустими формати *.doc; *xls; *.pdf), като използвате документния портал на КРС. За целта трябва да притежавате валидно удостоверение за универсален електронен подпис (УЕП) и неговият софтуер да е инсталиран на Вашия компютър.