КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА - КЛАСИРАНЕ от проведения конкурс за длъжността „старши юрисконсулт” – 1 щ. бр. в отдел „Процесуално представителство и административни наказания“, дирекция „Правна”

Въз основа на проведения конкурс и в съответствие с чл. 44, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната комисия класира на първо и на второ място за длъжността „старши юрисконсулт” – 1 щ. бр. в отдел „Процесуално представителство и административни наказания“, дирекция „Правна”, съобразно постигнатия краен резултат от конкурсната процедура:

 

Име, презиме и фамилия на кандидата
1. Борислав Константинов Страхинов
2. Пепа Николова Бонева

 

  

Мария Бончева
Директор на дирекция „Правна“  и
председател на конкурсната комисия