КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА - КЛАСИРАНЕ от проведения конкурс за длъжността „юрисконсулт” – 1 щ. бр. в отдел „Нормативни актове и правно осигуряване“, дирекция „Правна”

Въз основа на проведения конкурс и в съответствие с чл. 44, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната комисия класира на първо и второ място за длъжността „юрисконсулт” – 1 щ. бр. в отдел „Нормативни актове и правно осигуряване“, дирекция „Правна”, съобразно постигнатия краен резултат от конкурсната процедура:

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

  1. Калина Първанова Василева-Гяурова
  2. Деница Димитрова Ганева
 

 

  

Мария Бончева
Директор на дирекция „Правна“  и
председател на конкурсната комисия