СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ до участие в конкурса за длъжността „юрисконсулт” – 1 щ. бр. в отдел „Нормативни актове и правно осигуряване”, дирекция „Правна”

ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ОТ КАНДИДАТИТЕ ДОКУМЕНТИ, КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:

а) Допуска до конкурс следните кандидати по реда на подаване на документите:

 1. Памела Алексиева Давидова
 2. Георги Атанасов Златарев
 3. Златко Райков Петров
 4. Деница Димитрова Ганева
 5. Николай Лозанов Горанов
 6. Гергана Павлова Мартева-Василева
 7. Пепа Николова Бонева
 8. Калина Първанова Василева-Гяурова
 9. Владимир Златков Урумов

б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:

Няма недопуснати кандидати.

в) Допуснатите кандидати трябва да се явят на 18.08.2021 год. от 9:30 часа в сградата на Комисията за регулиране на съобщенията – ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 6 за решаване на тест, който ще включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на КРС и с професионалната област на длъжността.

г) Интервюто с кандидатите, които преминат успешно теста, ще се проведе на 18.08.2021 год. с начален час 13:00 часа, за което кандидатите ще бъдат уведомени чрез електронната поща. Те ще се явяват на интервю с индивидуално определен час, по реда на подаване на документите.

д) Приема Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурса за длъжността „юрисконсулт” – 1 щ. бр. в отдел „Нормативни актове и правно осигуряване”, дирекция Правна, съгласно чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители:

 1. Оценката от теста се формира по следния начин:

Всеки въпрос носи съответен брой точки, посочени в теста. Максимален брой точки – 100. Сумата от получените точки на всеки кандидат се преизчислява по 5-степенна скала, съгласно приложената таблица:

Максималният брой точки от теста е 100

Брой точки от теста

Оценка

от 0 до 30

1

от 31 до 50

2

от 51 до 70

3

от 71 до 90

4

от 91 до 100

5

Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста е 51 точки (оценка 3). Продължителност на теста 45 мин.

За целите на общата оценка, резултатът от теста, оценен по петобалната система, се умножава с коефициент 3.

До интервюто се допускат само кандидатите, постигнали резултат на теста над минималния. Тези кандидати ще бъдат уведомени за допускането или недопускането им до интервю писмено  по електронна поща. В него се потвърждават датата, мястото и часа на провеждане на интервю.

 1. Оценка от интервю - отговорите на кандидата се оценяват от членовете на комисията по 5-степенна скала (5 – напълно отговаря на изискванията за длъжността; 4 – в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността; 3 – в средна степен отговаря на изискванията за длъжността; 2 – в малка степен отговаря на изискванията за длъжността; 1 – не отговаря на изискванията за длъжността) и се отразяват във формуляр съгласно приложение № 5 – за експертните длъжности към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто е оценка 4 (в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността). За целите на общата оценка по този показател, резултатът се умножава с коефициент 4.

Оценката от интервюто на всеки един тях се формира на база средно аритметично от оценките по различните критерии. Крайната обща средна оценка от интервюто на кандидатите е на база средно аритметично от оценката на всеки един от членовете на конкурсната комисия.

 1. Общата оценка за всеки кандидат се формира като сума от оценките по т. 1 (оценка от теста) и т. 2 (оценка от проведеното интервю), умножени с определените коефициенти.

Информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за конкурса са:

 1. Устройствен правилник на Комисията за регулиране на съобщенията и на нейната администрация, публикуван в рубрика „За нас“, секция „Устройствен правилник и бюджет“ на интернет страницата на Комисията;
 2. Закон за електронните съобщения;
 3. Закон за обществените поръчки;
 4. Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки;
 5. Административнопроцесуален кодекс.

Мария Бончева

директор на дирекция „Правна“  и

председател на конкурсната комисия