Комисията за регулиране на съобщенията търси да назначи: „Старши експерт“ по заместване (по чл. 15 от Закона за държавния служител) в отдел „Процесуално представителство и административни наказания“, дирекция „Правна“

Кратко описание на длъжността:

  • Участва при формирането и провеждането на политиката на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), съгласно дейността и функциите, вменени на дирекция „Правна“.
  • Участва в работата на работни групи, експертни съвети и междуведомствени комисии във връзка с дейността на КРС.
  • Подготвя отговори и препращания до компетентни органи, и дава становища по постъпили в КРС сигнали, жалби, предложения и запитвания.
  • Поддържа на електронен носител регистър на постъпилите в КРС жалби, предложения и запитвания.
  • При необходимост поддържа и други регистри, свързани с дейността на КРС.
  • Подготвя административни преписки за изпращането им до съд, други юрисдикции или административни органи (НАП, КЗЛД, КЗП, др.).

Минимални и специфични изисквания за длъжността:

  • Образователно-квалификационна степен – висше, бакалавър;
  • Професионална област – публична администрация, икономика и др.;
  • Професионален опит – минимум 2 години опит или ранг придобит като държавен    служител IV младши;
  • Компютърни умения – работа с MS Office пакет.

 

Размер на заплатата, определена за длъжността – от 1100 лв.

Необходими документи: автобиография на български език до 05.07.2021 г., включително, на адрес: Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, отдел „Човешки ресурси” или на e-mail: hr@crc.bg.

Кандидатурите ще бъдат разгледани при спазване на законовите изисквания за обработване на лични данни.

Всички одобрени по документи кандидати ще бъдат поканени за тест, който ще включва въпроси, свързани с устройството и дейността на КРС и професионалната област на длъжността, и интервю.

 

Информация във връзка с обработването на лични данни