КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА – КЛАСИРАНЕ от проведения конкурс за длъжността „старши експерт” – 1 щ. бр. в отдел „Стопански дейности“, дирекция „Финансови и административни дейности”

Въз основа на проведения конкурс и в съответствие с чл. 44, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната комисия класира за длъжността „старши експерт” – 1 щ. бр. в отдел „Стопански дейности“, дирекция „Финансови и административни дейности” (ФАД), съобразно постигнатия краен резултат от конкурсната процедура:

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

  1. Петя Минкова Каранейчева

 

  

Мая Мирчева

председател на конкурсната комисия