КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА - КЛАСИРАНЕ от проведения конкурс за длъжността „младши експерт” – 1 щ. бр. в отдел „Номерационен ресурс и електронен подпис“, дирекция „Управление на ограничен ресурс”

Въз основа на проведения конкурс и в съответствие с чл. 44, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната комисия класира за длъжността „младши експерт” – 1 щ. бр. в отдел „Номерационен ресурс и електронен подпис“, дирекция „Управление на ограничен ресурс” (УОР), съобразно постигнатия краен резултат от конкурсната процедура:

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

  1. Светлана Йорданова Ерменкова

 

 

  

Мирослава Тодорова

Директор на дирекция УОР  и

председател на конкурсната комисия