КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА – КЛАСИРАНЕ от проведения конкурс за длъжността „старши експерт” – 1 щ. бр. в отдел „Регулация и координация“, дирекция „Управление на ограничен ресурс”

Въз основа на проведения конкурс и в съответствие с чл. 44, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС), комисията класира за длъжността „старши експерт” – 1 щ. бр. в отдел „Регулация и координация“, дирекция „Управление на ограничен ресурс”, съобразно с постигнатия краен резултат от конкурсната процедура:

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

  1. Милена Ангелова Нотева

 

  

 

Мирослава Тодорова

Директор на дирекция „Управление на ограничен ресурс“  и

председател на конкурсната комисия