КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА - КЛАСИРАНЕ от проведения конкурс за длъжността „младши експерт” – 1 щ. бр. в отдел „Регулиране на електронните съобщения“, дирекция „Регулиране”

Въз основа на проведения конкурс и в съответствие с чл. 44, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС), комисията класира за длъжността „младши експерт” – 1 щ. бр. в отдел „Регулиране на електронните съобщения“, дирекция „Регулиране”, съобразно с постигнатия краен резултат от конкурсната процедура: 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Ралица Григорова Григорова

 

 

 

Боряна Стоева

Директор на дирекция „Регулиране“  и

председател на конкурсната комисия