КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА - КЛАСИРАНЕ от проведения конкурс за длъжността „младши експерт” – 1 щ. бр. в отдел „Проучване и анализ на пазара на електронни съобщения“, дирекция „Регулиране”

Въз основа на проведения конкурс и в съответствие с чл. 44, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната комисия класира на първо и второ място за длъжността „младши експерт” – 1 щ. бр. в отдел „Проучване и анализ на пазара на електронни съобщения“, дирекция „Регулиране”, съобразно с постигнатия краен резултат от конкурсната процедура:

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

  1. Серхан Шукри Садула
  2. Симеон Боянов Султанов
 

 

  

Боряна Стоева

Директор на дирекция „Регулиране“  и

председател на конкурсната комисия