СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ до участие в конкурса за длъжността „младши експерт” – 1 щ. бр. в отдел „Връзки с обществеността и протокол”, дирекция „Финансови и административни дейности”

ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ОТ КАНДИДАТИТЕ ДОКУМЕНТИ, КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:

 а) Допуска до конкурс следните кандидати по реда на подаване на документите:

 1. Моника Руменова Величкова
 2. Грациела Сашева Димитрова
 3. Красимира Пенева Кръстева
 4. Елена Гришева Димитрова
 5. Диана Стоянова Димова
 6. Георги Ангелов Камарашев
 7. Борислава Йорданова Димитрова
 8. Кръстин Кунчев Кръстев
 9. Аделина Иванова Василева
 10. Ангел Димитров Георгиев
 11. Емануела Роберт Емануилова-Величкова
 12. Валентин Стефанов Тодоров
 13. Боян Валентинов Лятов
 14. Иван Димитров Върбанов
 15. Катерина Валериева Трифонова
 16. Цветомира Валентинова Антонова
 17. Велина Георгиева Николова
 18. Радка Драганова Шентова
 19. Христина Петрова Колева
 20. Нина Веселинова Георгиева

 б) На основание чл. 21 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, допуснатите кандидати трябва да се явят на 21.04.2021 год. от 10:00 часа в сградата на Комисията за регулиране на съобщенията – ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 6 за решаване на тест, който ще включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на КРС и с професионалната област на длъжността.

 в) Информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за конкурса са:

 1. Устройствен правилник на Комисията за регулиране на съобщенията и на нейната администрация, публикуван в рубрика „За нас“, секция „Устройствен правилник и бюджет“ на интернет страницата на Комисията;
 2. Закон за електронните съобщения;
 3. Закон за пощенските услуги;
 4. Наредбата за командировките в страната;
 5. Интернет страницата на КРС.

 г) Интервюто с кандидатите, издържали успешно теста ще се проведе на 23.04.2021 год. с начален час 9:30 часа в сградата на КРС на ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 6. Кандидатите ще се явяват на интервю с индивидуално определен час, по реда на подаване на документите, за което ще бъдат уведомени чрез електронната поща.

 д) Не се допускат до конкурс следните кандидати:

      Няма недопуснати кандидати.

 е) Приема СИСТЕМА за определяне на резултата при провеждане на конкурса за длъжността „младши експерт” – 1 щ. бр. в отдел „Връзки с обществеността и протокол”, дирекция Финансови и административни дейности”, съгласно чл. 33 и чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители:

 1. Оценката от теста се формира по следния начин:

Всеки въпрос носи съответен брой точки, посочени в теста. Максимален брой точки – 85. Сумата от получените точки на всеки кандидат се преизчислява по 5-степенна скала, съгласно приложената таблица:

Максималният брой точки от теста е 85.

Брой точки от теста

Оценка

от 0 до 40

1

от 41 до 50

2

от 51 до 60

3

от 61 до 70

4

над 70

5

 

Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста е 61 точки (оценка 4). Продължителност на теста 40 мин.

За целите на общата оценка, резултатът от теста, оценен по петобалната система, се умножава с коефициент 3.

До интервюто се допускат само кандидатите, постигнали резултат на теста над минималния. Тези кандидати ще бъдат уведомени за допускането или недопускането им до интервю чрез писмено съобщение или чрез електронна поща. В него се потвърждават датата, мястото и часа на провеждане на интервю.

 1. Оценка от интервю – отговорите на кандидата се оценяват от членовете на комисията по 5-степенна скала (5 – напълно отговаря на изискванията за длъжността; 4 – в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността; 3 – в средна степен отговаря на изискванията за длъжността; 2 – в малка степен отговаря на изискванията за длъжността; 1 – не отговаря на изискванията за длъжността) и се отразяват във формуляр съгласно приложение № 5 – за експертните длъжности към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто е оценка 4 (в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността). За целите на общата оценка по този показател, резултатът се умножава с коефициент 4.

Оценката от интервюто се формира на база средно аритметично от оценките на всеки един от членовете на конкурсната комисия по различните критерии.

Общата оценка за всеки кандидат се формира като сума от оценките по т. 1 (оценка от теста) и т. 2 (оценка от проведеното интервю), умножени с определените коефициенти.

 

  

Мая Мирчева

Председател на конкурсната комисия