Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността „старши експерт” – 1 щ. бр. в отдел „Регулация и координация”, дирекция „Управление на ограничен ресурс”

ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ОТ КАНДИДАТИТЕ ДОКУМЕНТИ, КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:

 а) Допуска до конкурс:

 1. Милена Ангелова Нотева

На основание чл. 21 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, посоченият допуснат кандидат трябва да се яви на 22.04.2021 год. от 14:00 часа в сградата на Комисията за регулиране на съобщенията – ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 6 за решаване на тест, който ще включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на КРС и с професионалната област на длъжността.       

Информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за конкурса са:

1. Устройствен правилник на комисията за регулиране на съобщенията и на нейната администрация, публикуван в рубрика „За нас“, секция „Устройствен правилник и бюджет“ на интернет страницата на Комисията;

2. Закон за електронните съобщения;

3. Интернет страница на КРС - Раздел „Области на регулиране”, секция „Радиочестотен спектър”.

б) Интервюто с кандидата, при успешно издържан тест, ще се проведе на 22.04.2021 год. с начален час 16:00 часа в сградата на КРС на ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 6, за което ще бъде уведомен чрез електронната поща.

Интервюто ще включва и кратък устен превод от английски на български език.

в) Не се допуска:   

Име, презиме

и фамилия

Основание

за недопускане

 

1. Поля Иванова Георгиева

 

Не отговаря на изискването за професионален опит по чл. 2, ал. 2 от Наредба за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията.

г) Приема СИСТЕМА за определяне на резултата при провеждане на конкурса за длъжността „старши експерт” – 1 щ. бр. в отдел „Регулация и координация”, дирекция „Управление на ограничен ресурс” , съгласно чл. 33 и чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители:

 1Оценка от теста - оценката се формира по следния начин:

Тестът се състои от 30 въпроса. Всеки въпрос носи съответен брой точки, посочени в теста. Максимален брой точки – 100. Сумата от получените точки на всеки кандидат се преизчислява по 5-степенна скала, съгласно приложената таблица: 

Брой точки от теста

Оценка

от 0 до 30

1

от 31 до 50

2

от 51 до 70

3

от 71 до 90

4

от 91 до 100

5

Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста е 51 точки (оценка 3). Продължителност на теста 45 мин.

За целите на общата оценка, резултатът от теста, оценен по петобалната система, се умножава с коефициент 4.

Кандидатът ще бъде допуснат до интервю, при постигнат резултат от теста над минималния. Кандидатът ще бъде уведомен за допускането или недопускането до интервю по електронната поща. С уведомяването се потвърждават датата, мястото и часа на провеждане на интервюто.

 2. Оценка от интервю - отговорите на кандидата се оценяват от членовете на комисията по 5-степенна скала (5 – напълно отговаря на изискванията за длъжността; 4 – в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността; 3 – в средна степен отговаря на изискванията за длъжността; 2 – в малка степен отговаря на изискванията за длъжността; 1 – не отговаря на изискванията за длъжността) и се отразяват във формуляр съгласно приложение № 5 – за експертните длъжности към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

Оценката от интервюто включва и преценка за владеенето на английски език след кратък устен превод.

Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто е оценка 4 (в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността). За целите на общата оценка по този показател, резултатът се умножава с коефициент 5.

Оценката от интервюто се формира на база средно аритметично от оценките на всеки един от членовете на конкурсната комисия по различните критерии.

3. Общата оценка се формира като сума от оценките по т. 1 (оценка от теста) и т. 2 (оценка от проведеното интервю), умножени с определените коефициенти.

  

 

Мирослава Тодорова

директор на дирекция „Управление на ограничен ресурс“ и

председател на конкурсната комисия