СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ до участие в конкурса за длъжността „младши експерт” – 1 щ. бр. в отдел „Регулиране на електронните съобщения“, дирекция „Регулиране“

ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ОТ КАНДИДАТИТЕ ДОКУМЕНТИ, КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:

 

а) Допуска до конкурс:

 1. Ралица Григорова Григорова

 

б) На основание чл. 21 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, посоченият допуснат кандидат трябва да се яви на тест на 13.04.2021 год. от 10:00 часа в сградата на Комисията за регулиране на съобщенията – ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6 за решаване на тест, който ще включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на Комисия за регулиране на съобщенията и с професионалната област на длъжността.

Информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за конкурса са:

 1. Устройствен правилник на Комисията за регулиране на съобщенията и на нейната администрация, публикуван в рубрика „За нас“, секция „Устройствен правилник и бюджет“ на интернет страницата на Комисията;
 2. Закон за електронните съобщения;
 3. Закон за държавния служител;
 4. Регламент (ЕС) № 531/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2012 година относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза (Регламент за роуминга);
 5. Интернет страница на КРС – Раздел „Области на регулиране”, секция „Пазарно регулиране – електронни съобщения” и секция „Международен роуминг“;
 6. Икономикс – основни иконономически показатели.

в) Практически изпит за преценяване владеенето на френски език и компютърната грамотност, при издържан успешно тест от кандидата, ще се проведе на 13.04.2021 год. от 11:45 часа в сградата на КРС на ул. „Гурко” № 6, за което ще бъде уведомен чрез електронната поща.

 

г) Интервюто с кандидата, при издържан успешно практически изпит, ще се проведе на 13.04.2021 год. от 14:15 часа в сградата на КРС на ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 6., за което ще бъде уведомен чрез електронната поща.

 

д) Не се допуска до конкурс:

     Няма недопуснат кандидат.

 

е) Приема СИСТЕМА за определяне на резултата при провеждане на конкурса за длъжността „младши експерт” – 1 щ. бр. в отдел „Регулиране на електронните съобщения”, дирекция Регулиране, съгласно чл. 33 и чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители:

 

 1. Оценка от теста

Тестът се състои от 21 въпроса. Въпросите са затворени и имат само по един верен отговор.

Верните отговори се оценяват както следва:

Верен отговор оценяван с 1 т.

Въпроси от 1 до 8

Верен отговор оценяван с 2 т.

Въпроси от 9 до 17

Верен отговор оценяван с 3 т.

Въпроси от 18 до 21

Максимален брой точки

38

 

Сумата от получените точки на всеки кандидат се преизчислява по 5-степенна скала, съгласно приложената таблица:

Брой точки от теста

Оценка

под и включително 8

0

от 9 до 12

1

от 13 до 17

2

от 18 до 24

3

от 25 до 31

4

от 32 до 38

5

 

Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста, е 9 точки (оценка 1).

За целите на общатата оценка, резултатът от теста, оценен по петобалната система, се умножава с коефициент 4.

Продължителността на теста е 60 минути.

 1. Оценка от практическия изпит

Кандидатът ще бъде допуснат до практически изпит, при постигнат резултат от теста не по-малко от 13 точки (оценка 2). Кандидатът ще бъде уведомен за допускането или недопускането до практически изпит по електронната поща. С уведомяването се потвърждават датата, мястото и часа на провеждане на интервюто.

За да се преценят уменията за справяне с конкретни задачи, свързани с изпълнението на длъжността, кандидатът ще положи практически изпит. По този начин ще бъде преценено нивото на ползване на френски език и компютърната грамотност. Ще бъде поставена писмена задача, включваща изпит за познания по френски език (превод от френски език на български език) и изпит за работа с електронни таблици в MS EXCEL.      

Оценката от практическия (Опри) изпит се формира съгласно следната формула:

Опри = Оexcel*0,5 + Оеп*0,5 , където:

Оexcel е оценката от изпита за работа с електронни таблици в MS EXCEL,

Оеп е оценката за езикови познания.

 1. 1. Оценка от изпита за работа с електронни таблици в MS EXCELexcel)

Тестът се състои от 2 задачи с 5 условия, като верен отговор на условие  носи 1 т.

Максималната оценка е 5 и се получава при набрани пълен брой (5) точки.

 1. 2. Оценка за езикови познания (Оеп) се формира по следния начин: въз основа на брой правилно преведени/интерпретирани думи, завършено изречение (за пълнота), правилно интерпретиран смисъл на текста и се извършва съгласно следната таблица:

 

Оценка

Процент към общия брой думи

5

над 85%

4

до 85 %

3

до 65%

2

до 55%

1

до 40%


В съответствие с изискванията на Наредбата минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал практическия изпит е оценка 4, като възможните варианти за формиране на минимален резултат са:

 • оценка 4 от изпита за работа с електронни таблици в MS EXCEL и оценка 4 от изпита за познания по френски език;
 • оценка 5 от изпита за работа с електронни таблици в MS EXCEL и оценка 3 от изпита за познания по френски език
 • оценка 3 от изпита за работа с електронни таблици в MS EXCEL и оценка 5 от изпита за познания по френски език.

За целите на общатата оценка, резултатът от теста, оценен по петобалната система, се умножава с коефициент 3.

Продължителност на практическия изпит 1 ч. и 30 мин.(45 мин. за работа с електронни таблици в MS EXCEL и 45 мин. за превод).

 1. Оценка от интервю

Кандидатът ще бъде допуснат до интервю, при постигнат резултат от практическия изпит над минималния.

Отговорите на кандидата се оценяват от членовете на комисията по 5-степенна скала, където оценка 5 е най-високата и се отразяват във формуляр съгласно приложение № 4 – за експертните длъжности към Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност за държавни служители (5 – напълно отговаря на изискванията за длъжността; 4 – в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността; 3 – в средна степен отговаря на изискванията за длъжността; 2 – в малка степен отговаря на изискванията за длъжността; 1 – не отговаря на изискванията за длъжността).

Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто е оценка 4 (четири). За целите на общата оценка по този показател, резултатът се умножава с коефициент 5.

Оценката от интервюто се формира на база средно аритметично от оценките на всеки един от членовете на конкурсната комисия по различните критерии.

ОБЩА ОЦЕНКА - формира се като сума от оценките по т. 1 (оценка от теста), т. 2 (оценка от практическия изпит) и т. 3 (оценка от проведеното интервю).

Максималната оценка е 60.

 

 

Боряна Стоева

директор на дирекция „Регулиране“ и

председател на конкурсната комисия