СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ до участие в конкурса за длъжността „младши експерт” – 1 щ. бр. в отдел „Номерационен ресурс и електронен подпис”, дирекция „Управление на ограничен ресурс”

ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ОТ КАНДИДАТИТЕ ДОКУМЕНТИ, КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:

 а) Допуска до конкурс следните кандидати по реда на подаване на документите:

1. Таня Миткова Иванова

2. Поля Иванова Георгиева

3. Светлана Йорданова Ерменкова

4. Елизабета Радоева Митова-Йотова

  б) На основание чл. 21 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, допуснатите кандидати трябва да се явят на 23.04.2021 год. от 10:00 часа в сградата на Комисията за регулиране на съобщенията – ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 6 за решаване на тест, който ще включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на КРС и с професионалната област на длъжността.

 

Информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за конкурса са:

1. Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.);

2.Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги;

3. Наредба за отговорността и за прекратяването на дейността на доставчиците на удостоверителни услуги;

4. Интернет страница на КРС (раздел „Електронни удостоверителни услуги”;

5. Устройствен правилник на Комисията за регулиране на съобщенията и на нейната администрация, публикуван в рубрика „За нас“, секция „Устройствен правилник и бюджет“ на интернет страницата на Комисията;

 в) Интервюто с кандидатите, издържали успешно теста ще се проведе на 23.04.2021 год. с начален час 14:00 часа в сградата на КРС на ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 6.

Кандидатите ще се явяват на интервю с индивидуално определен час, по реда на подаване на документите, за което ще бъдат уведомени чрез електронната поща.

 

       г) Не се допускат до конкурс следните кандидати:

     Няма недопуснати кандидати.

 

 д) Приема СИСТЕМА за определяне на резултата при провеждане на конкурса за длъжността „младши експерт” – 1 щ. бр. в отдел „Номерационен ресурс и електронен подпис”, дирекция „Управление на ограничен ресурс” , съгласно чл. 33 и чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители:

 1. Оценка от теста - оценката се формира по следния начин:

             Всеки въпрос носи съответен брой точки – 6 или 7, посочени в теста. Максимален брой точки – 100. Сумата от получените точки на всеки кандидат се преизчислява по 5-степенна скала, съгласно приложената таблица:

 

Брой точки от теста

Оценка

от 0 до 30

1

от 31 до 50

2

от 51 до 70

3

от 71 до 90

4

от 91 до 100

5

 

            Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста е 51 точки (оценка 3). Продължителността на теста е 60 мин.

            За целите на общата оценка, резултатът от теста, оценен по петобалната система, се умножава с коефициент 3.

            До интервюто се допускат само кандидатите, постигнали резултат на теста над минималния. Тези кандидати ще бъдат уведомени за допускането или недопускането им до интервю писмено по електронна поща. В него се потвърждават датата, мястото и часа на провеждане на интервюто.

 

  1. Оценка от интервю - отговорите на кандидата се оценяват от членовете на комисията по 5-степенна скала (5 – напълно отговаря на изискванията за длъжността; 4 – в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността; 3 – в средна степен отговаря на изискванията за длъжността; 2 – в малка степен отговаря на изискванията за длъжността; 1 – не отговаря на изискванията за длъжността) и се отразяват във формуляр съгласно приложение № 5 – за експертните длъжности към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

             Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто е оценка 4 (в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността). За целите на общата оценка по този показател, резултатът се умножава с коефициент 4.  Оценката от интервюто се формира на база средно аритметично от оценките на всеки един от членовете на конкурсната комисия по различните критерии.

  1. Общата оценка за всеки кандидат се формира като сума от оценките по т. 1 (оценка от теста) и т. 2 (оценка от проведеното интервю), умножени с определените коефициенти.

 

  

Мирослава Тодорова

директор на дирекция „Управление на ограничен ресурс“ и

председател на конкурсната комисия