СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ до участие в конкурса за длъжността „младши експерт” – 1 щ. бр. в отдел „Проучване и анализ на пазара на електронни съобщения“

ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ОТ КАНДИДАТИТЕ ДОКУМЕНТИ, КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:

 

а) Допуска до конкурс следните кандидати по реда на подаване на документите:

 1. Радостина Тодорова Рангелова
 2. Бойко Георгиев Гелов
 3. Радостина Ангелова Георгиева
 4. Серхан Шукри Садула
 5. Симеон Боянов Султанов
 6. Поля Иванова Георгиева
 7. Катерина Валериева Трифонова

 

б) На основание чл. 21 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на 07.04.2021 год. от 10:00 часа в сградата на Комисията за регулиране на съобщенията – ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6 за решаване на тест, който ще включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на Комисия за регулиране на съобщенията и с професионалната област на длъжността.

 

Информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за конкурса са:

 

 1. Устройствен правилник на Комисията за регулиране на съобщенията и на нейната администрация, публикуван в рубрика „За нас“, секция „Устройствен правилник и бюджет“ на интернет страницата на Комисията;
 2. Правилник за устройството, дейността, организацията на работа, числеността на Комисията за регулиране на съобщенията и структурата на нейната администрация;
 3. Закон за електронните съобщения;
 4. Закон за държавния служител;
 5. Методика за условията и реда за определяне, анализ и оценка на съответните пазари и критериите за определяне на предприятия със значително въздействие върху пазара;
 6. Интернет страница на КРС – Раздел „Области на регулиране”, секция „Пазарно регулиране – електронни съобщения”;
 7. Икономикс – основни иконономически показатели.

 

в) Практически изпит за преценяване владеенето на английски език и компютърната грамотност с кандидатите, издържали успешно теста, ще се проведе на 09.04.2021 год. от 10:00 часа в сградата на КРС на ул. „Гурко” № 6, за което ще бъдат уведомени чрез електронната поща.

 

г) Интервюто с кандидатите, издържали успешно практическия изпит ще се проведе на 12.04.2021 год. с начален час 11:00 часа в сградата на КРС на ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 6. Кандидатите ще се явяват на интервю с индивидуално определен час, по реда на подаване на документите, за което ще бъдат уведомени чрез електронната поща.

 

д) Не се допускат до конкурс следните кандидати:

 

     Няма недопуснати кандидати.

 

е) Приема СИСТЕМА за определяне на резултата при провеждане на конкурса за длъжността „младши експерт” – 1 щ. бр. в отдел „Проучване и анализ на пазара на електронни съобщения”, дирекция Регулиране, съгласно чл. 33 и чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители:

 

 1. Оценка от теста

Тестът се състои от 20 въпроса. Въпросите са затворени и имат само по един верен отговор.

 

Верните отговори се оценяват както следва:

Верен отговор оценяван с 1 т.

Въпроси от 1 до 7

Верен отговор оценяван с 2 т.

Въпроси от 8 до 13

Верен отговор оценяван с 3 т.

Въпроси от 14 до 19 (а и б)

Максимален брой точки

40

 

Сумата от получените точки на всеки кандидат се преизчислява по 5-степенна скала, съгласно приложената таблица:

Брой точки от теста

Оценка

под и включително 15

0

от 16 до 20

1

от 21 до 26

2

от 27 до 31

3

от 32 до 36

4

от 37 до 40 включително

5

 

Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста, е 21 точки (оценка 2).

За целите на общата оценка, резултатът от теста, оценен по петобалната система, се умножава с коефициент 4.

Продължителността на теста е 45 минути.

 

 1. Оценка от практическия изпит

 

До практически изпит се допускат само кандидатите, постигнали резултат от теста не по-малко от 21 точки (оценка 2). Тези кандидати ще бъдат уведомени за допускането или недопускането им до практически изпит писмено по електронна поща. В него се потвърждават датата, мястото и часа на провеждане на интервюто.

За да се преценят уменията за справяне с конкретни задачи, свързани с изпълнението на длъжността кандидатите полагат практически изпит. По този начин ще бъде преценено нивото на ползване на английски език и компютърната грамотност. На кандидатите се поставя една и съща писмена задача, включваща изпит за познания по английски език (превод от английски език на български език) и изпит за работа с електронни таблици в MS EXCEL.           

 

Оценката от практическия (Опри) изпит се формира съгласно следната формула :

 

Опри = Оexcel*0,5 + Оеп*0,5 , където :

Оexcel е оценката от изпита за работа с електронни таблици в MS EXCEL,

Оеп е оценката за езикови познания.

 

 1. 1. Оценка от изпита за работа с електронни таблици в MS EXCELexcel)

Тестът се състои от 3 задачи (задача 1 е с две подусловия), а задачи 2 и 3 – с по едно. Верен отговор на условие 1.1 и условие 1.2 на задача 1 носи по 1 т., а верен отговор по задачи 2 и 3 - по 2 т.

Максималният брой точки е 6. Сумата от получените точки се преизчислява по 5-степенна скала, съгласно приложената таблица:

 

Брой точки от MS Excel

Оценка

1 точка

0

2 точки

1

3 точки

2

4 точки

3

5 точки

4

6 точки

5

 

 1. 2. Оценка за езикови познания (Оеп) се формира по следния начин: въз основа на брой правилно преведени/интерпретирани думи, завършено изречение (за пълнота), правилно интерпретиран смисъл на текста и се извършва съгласно следната таблица:

 

Оценка

Процент към общия брой думи

5

над 85%

4

до 85 %

3

до 65%

2

до 55%

1

до 40%

 

В зависимост от изтегления от участник вариант максималният брой думи е посочен в съответния вариант.

 

В съответствие с изискванията на Наредбата минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал практическия изпит е оценка 4, като възможните варианти за формиране на минимален резултат са:

 • оценка 4 от изпита за работа с електронни таблици в MS EXCEL и оценка 4 от изпита за познания по английски език;
 • оценка 5 от изпита за работа с електронни таблици в MS EXCEL и оценка 3 от изпита за познания по английски език
 • оценка 3 от изпита за работа с електронни таблици в MS EXCEL и оценка 5 от изпита за познания по английски език.

За целите на общата оценка, резултатът от практическия изпит, се умножава с коефициент 3.

Продължителност на практическия изпит е 1 час.

 

 1. Оценка от интервю

До интервюто се допускат само кандидатите, постигнали резултат от практическия изпит над минималния. Тези кандидати ще бъдат уведомени за допускането или недопускането им до интервю писмено по електронна поща. В него се потвърждават датата, мястото и часа на провеждане на интервюто.

Oтговорите на кандидата се оценяват от членовете на комисията по 5-степенна скала (5 – напълно отговаря на изискванията за длъжността; 4 – в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността; 3 – в средна степен отговаря на изискванията за длъжността; 2 – в малка степен отговаря на изискванията за длъжността; 1 – не отговаря на изискванията за длъжността) и се отразяват във формуляр съгласно приложение № 5 – за експертните длъжности към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто е оценка 4 (четири). За целите на общата оценка по този показател, резултатът се умножава с коефициент 5.

 

Оценката от интервюто се формира на база средно аритметично от оценките на всеки един от членовете на конкурсната комисия по различните критерии.

 

ОБЩА ОЦЕНКА - формира се като сума от оценките по т. 1 (оценка от теста), т. 2 (оценка от практическия изпит) и т. 3 (оценка от проведеното интервю), умножени с определените коефициенти.

 

Максималната оценка е 60.

 

 

 

Боряна Стоева

директор на дирекция „Регулиране“ и

председател на конкурсната комисия