КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Обявява конкурс за длъжността „Старши експерт” – 1 щ. бр. в отдел „Стопански дейности“, дирекция „Финансови и административни дейности“

Кратко описание на длъжността: участва в организирането на сервизното обслужване и следи за целесъобразното разходване на средства за гориво, резервни части и консумативи; следи за техническото състояние и външния вид на автомобилите на КРС; поддържа база данни за експлоатацията и поддръжката на всеки автомобил; участва в провеждане на процедури по ЗОП за застраховка на имуществото на Комисията; участва в инициирането и организирането на дейности за извършване на ремонти на сградите на КРС; участва в работата на вътрешноведомствените групи и комисии в кръга на своята компетентност.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Образователно-квалификационна степен: висше, бакалавър;
 • Образование: професионална област – икономическа, техническа;
 • Професионален опит – над 2 години опит или ранг, придобит като държавен служител IV младши;
 • Основни административни умения;
 • Компютърни умения – на добро ниво работа с MS Office пакет (WORD, EXCEL, ИНТЕРНЕТ и др.);
 • Свидетелство за управление на МПС – категория „В“.

Размер на заплатата, определена за длъжността – от 1100 лв.

 

Конкурсът ще бъде организиран чрез:

 • решаване на тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на КРС и с професионалната област на длъжността;
 • интервю.

Необходими документи за участие в конкурса по чл. 17 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители:

 • Заявление по образец;
 • Декларация по образец – по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
 • Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
 • Копие от документи, удостоверяващи професионален опит;
 • Копие от документ, удостоверяващ придобит ранг за държавен служител, ако има такъв;
 • Копие от документ, удостоверяващ компютърни умения, ако има такъв.

Документите ще се приемат в 11-дневен срок от датата на публикуване на обявата (до 02.04.2021 г., включително) в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията на адрес: гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 6 или по електронен път на e-mail: info@crc.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с квалифициран електронен подпис.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от лицето или чрез пълномощник. Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса кандидати или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на комисията в раздел „За нас“, секция „Работа в КРС”.

Конкурсът ще бъде проведен по реда на Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и при спазване на законовите изисквания за обработване на лични данни.

 

Информация във връзка с обработването на лични данни