КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Обявява конкурс за длъжността „Младши експерт” – 1 щ. бр. в отдел „Връзки с обществеността и протокол“, дирекция „Финансови и административни дейности“

Кратко описание на длъжността: Изготвя кореспонденция, писма, доклади, справки и др.; Участва в изготвянето на поздравителни адреси и официална протоколна кореспонденция от името на КРС; Подпомага логистичната подкрепа при организиране на участието на представители на КРС в международни прояви в страната и чужбина; Участва, в съответствие с възлагането, в организирането на протоколни работни срещи, съботия, семинари и конференции; Участва в организацията на публичните изяви на председателя и членовете на КРС, като брифинги, обществени дискусии, конференции, допитвания ии др., след възлагане от началник отдела, директора на дирекцията, главния секретар и председателя на КРС; Подпомага, а при възлагане изготвя материали свързани с публичните изяви и дейности на председателя и членовете на КРС; Осъществява ежедневен мониторинг на медиите/агенциите, вестници, радиа, телевизии, по отношение на материалите, свързани пряко или косвено с дейността на КРС и изготвя пресклипинг; При възлагане участва в подпомагането на общата координация свързана с международната дейност на комисията.

   Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Образователно-квалификационна степен: висше, професионален бакалавър;
 • Образование: Професионална област – хуманитарни науки, икономика;
 • Професионален опит – не се изисква;
 • Владеене на английски език – писмено и говоримо. Владеенето на друг чужд език е предимство;
 • Компютърна грамотност.

   Размер на заплатата, определена за длъжността – от 1000 лв.

 

   Конкурсът ще бъде организиран чрез:

 • решаване на тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на КРС и с професионалната област на длъжността;
 • интервю.

Необходими документи за участие в конкурса по чл. 17 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители:

 • Заявление по образец – в него не следва да се попълва информацията за професионален опит;
 • Декларация по образец – по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
 • Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
 • Копие от документи, удостоверяващи компютърни умения и владеене на английски език, ако има такива.

Документите ще се приемат в 11-дневен срок от датата на публикуване на обявата (до 02.04.2021 г., включително) в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията на адрес: гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 6 или по електронен път на e-mail: info@crc.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с квалифициран електронен подпис.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от лицето или чрез пълномощник. Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса кандидати или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на комисията в раздел „За нас“, секция „Работа в КРС”.

Конкурсът ще бъде проведен по реда на Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и при спазване на законовите изисквания за обработване на лични данни.

 

Информация във връзка с обработването на лични данни