Комисията за регулиране на съобщенията обявява конкурс за длъжността „Старши експерт” – 1 щ. бр. в отдел „Регулация и координация“, дирекция „Управление на ограничен ресурс“

Кратко описание на длъжността: извършва анализ чрез специализираните софтуери за честотно планиране и за наличието на интермодулационни продукти, необходим за национално координиране; подготвя документи за международно координиране на радиочестоти и радиочестотни ленти и документи за регистриране в международни организации по електронни съобщения на координираните радиочестоти и радиочестотни ленти; следи промяната и спазването на международно определени процедурни правила, свързани с координацията и регистрацията на наземни и спътникови радиослужби; изготвя експертни становища, кореспонденции, отговори на въпросници на Международния съюз по далекосъобщения, Европейската конфернция по пощи и далекосъобщения, Комитета за електронни съобщения и др.; следи и участва в работата на международни институции и организации, свързана с регулацията на радиочестотния спектър и международната координация; проучва и анализира европейската и световна практика, свързана с координацията на радиочестотния спектър; отговаря за административното обслужване и органзацията на деловодната и архивната дейност в дирекцията; регистрира в информационната система за документооборота и управление на документния поток всички входящи, изходящи и вътрешно-служебни документи за дирекцията; работи с общи и специализирани приложни програмни продукти, свързани с дейността на отдела и дирекцията; подготвя документи, необходими за заседание на комисията; поддържа база данни за нуждите на специализираните софтуери за честотно планиране и софтуера за наличие на интермодулационни продукти.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Образователно-квалификационна степен: висше, бакалавър;
 • Образование: предпочитана специалност – радиотехника, комуникации, информационни технологии, електроника;
 • Професионален опит – над 2 години опит или ранг, придобит като държавен служител IV младши;
 • Компютърна грамотност – много добра;
 • Основно ниво на владеене на английски език – (А2).

Размер на заплатата, определена за длъжността – от 1100 лв.

 

Конкурсът ще бъде организиран чрез:

 • решаване на тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на КРС и с професионалната област на длъжността;
 • интервю - интервюто включва и превод за преценка владеенето на английски език.

Необходими документи за участие в конкурса по чл. 17 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители:

 • Заявление по образец;
 • Декларация по образец – по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
 • Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
 • Копие от документи, удостоверяващи професионален опит;
 • Копие от документ, удостоверяващ придобит ранг за държавен служител, ако има такъв;
 • Копие от документи, удостоверяващи компютърни умения и владеене на английски, ако има такива.

Документите ще се приемат в 11-дневен срок от датата на публикуване на обявата (до 29.03.2021 год., включително) в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията на адрес: гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 6 или по електронен път на e-mail: info@crc.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с квалифициран електронен подпис.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от лицето или чрез пълномощник. Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса кандидати или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на комисията в раздел „За нас“, секция „Работа в КРС”.

Конкурсът ще бъде проведен по реда на Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и при спазване на законовите изисквания за обработване на лични данни.

Информация във връзка с обработването на лични данни