Комисията за регулиране на съобщенията обявява конкурс за длъжността „Младши експерт” – 1 щ. бр. в отдел „Регулиране на електронните съобщения“, дирекция „Регулиране“

Кратко описание на длъжността: Участва в изготвянето на анализи във връзка с внесени ценови предложения, относно подлежащи на регулиране цени, както и на ценови условия, предмет на типови договори, наложени с анализ на съответен пазар; Проучва и изготвя становище относно практиките на регулаторните органи от държавите-членки на ЕС при налагане на специфични задължения относно прозрачност на цените, ценова равнопоставеност, методи за контрол върху цените и решаване на спорове по реда на ЗЕС; Оказва съдействие при изготвяне на предложения за запазване, продължаване, изменение или отмяна на специфични задължения във връзка с цените и разходите, които да бъдат наложени на предприятия със значително въздействие на съответния пазар; Подпомага работата по анализиране на представени за одобрение системи/модели, както и проверка на резултатите от вече одобрени системи/модели за определяне на разходите на предприятия, предоставящи електронни съобщения; Участва в изготвянето на анализ и подготовката на становища и доклади във връзка с изпълнението на наложени задължения за предоставяне на универсалната услуга; Участва в подготовката на документация за провеждане на конкурс за избор на предприятие, на което да буде възложено предоставянето на универсалната услуга; Оказва съдействие при изготвяне на оценка на заявления за доказване на неустойчивост при предлагане на роуминг у дома, на отчети за спазване на ценови тавани, регламентирани с разпоредбите на Регламента за международния роуминг.

   Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Образователно-квалификационна степен: висше, професионален бакалавър;
 • Образование: Предпочитана специалност - финанси, прогнозиране и планиране, стопанско управление, индустриален мениджмънт, икономика, макроикономика, телекомуникации, мениджмънт в телекомуникациите, икономика на съобщенията.
 • Професионален опит – не се изисква;
 • Френски език – минимум работно ниво на ползване на френски език (четене с разбиране, водене на кореспонденция чрез електронна поща);
 • Компютърна грамотност – MS Word, MS Excel, PowerPoint.

   Размер на заплатата, определена за длъжността – от 1000 лв.

 

   Конкурсът ще бъде организиран чрез:

 • решаване на тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на КРС и с професионалната област на длъжността;
 • практически изпит за преценка на компютърната грамотност и ползването на френски език;
 • интервю.

Необходими документи за участие в конкурса по чл. 17 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители:

 • Заявление по образец – в него не следва да се попълва информацията за професионален опит;
 • Декларация по образец – по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
 • Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
 • Копие от документи, удостоверяващи компютърни умения и владеене на френски език, ако има такива.

Документите ще се приемат в 11-дневен срок от датата на публикуване на обявата (до 25.03.2021 год., включително) в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията на адрес: гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 6 или по електронен път на e-mail: info@crc.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с квалифициран електронен подпис.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от лицето или чрез пълномощник. Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса кандидати или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на комисията в раздел „За нас“, секция „Работа в КРС”.

Конкурсът ще бъде проведен по реда на Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и при спазване на законовите изисквания за обработване на лични данни.

Информация във връзка с обработването на лични данни