Комисията за регулиране на съобщенията обявява конкурс за длъжността „Младши експерт” – 1 щ. бр. в отдел „Номерационен ресурс и електронен подпис“, дирекция „Управление на ограничен ресурс“

 

Кратко описание на длъжността: Участва в изготвянето на писмени експертни предложения и становища по конкретни въпроси, адресирани до дирекцията, свързани с надзора на доставчиците на удостоверителни услуги (ДУУ) и предоставяните от тях услуги; Изготвя отговори на жалби и запитвания отнасящи се до електронните удостоверителни услуги и ДУУ; Участва в извършването на преглед и анализ на предоставяните от ДУУ одитни доклади, както и в изготвяне на доклади, за внасяне на заседания на КРС, свързани с надзора над ДУУ и предоставяните от тях услуги; Участва в поддържането на националния доверителен списък; Следи публикациите на Европейската комисия и структурите към нея, имащи отношение към електронните удостоверителни услуги и доверителния списък; Проучва опита в страните от ЕС по отношение на прилагането на Регламент (ЕС) № 910/2014; Следи работата на международни организации по стандартизация в областта на електронните удостоверителни услуги.

   Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Образователно-квалификационна степен: висше, професионален бакалавър;
 • Предпочитана специалност: Комуникационна и компютърна техника; Информатика; Информационни системи и технологии; Компютърни науки; Софтуерни системи и технологии.
 • Професионален опит – не се изисква;
 • Aнглийски език - основно ниво на владеене на английски език (А2);
 • Компютърна грамотност – много добра компютърна грамотност и умения (MS Word, MS Excel, работа в мрежа, ползване на Internet);

   Размер на заплатата, определена за длъжността – от 1000 лв.

    Конкурсът ще бъде организиран чрез:

 • решаване на тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на КРС, с правомощията и задълженията на КРС по отношение на удостоверителните услуги и с професионалната област на длъжността;
 • интервю.

Необходими документи за участие в конкурса по чл. 17 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители:

 • Заявление по образец – в него не следва да се попълва информацията за професионален опит;
 • Декларация по образец – по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
 • Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
 • Копие от документи, удостоверяващи компютърни умения и владеене на английски, ако има такива.

Документите ще се приемат в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата (до 25.03.2021 год., включително) в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията на адрес: гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 6 или по електронен път на e-mail: info@crc.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с квалифициран електронен подпис.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от лицето или чрез пълномощник. Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса кандидати или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на комисията в раздел „За нас“, секция „Работа в КРС”.

Конкурсът ще бъде проведен по реда на Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и при спазване на законовите изисквания за обработване на лични данни.

 

Информация във връзка с обработването на личните данни