КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Обявява конкурс за длъжността „Младши експерт” – 1 щ. бр. в отдел „Проучване и анализ на пазара на електронни съобщения“, дирекция „Регулиране“

Кратко описание на длъжността: Набира, обработва, систематизира и анализира информация за предприятията, осъществяващи електронни съобщения, на база на разработени въпросници; Изгражда, актуализира и поддържа информационна база данни с регулаторните параметри и данните, получени от периодичните отчети за дейността на предприятията, осъществяващи електронни съобщения; Проучва и анализира пазарите на електронни съобщителни мрежи и/или услуги относно наличие на ефективна конкуренция и с цел определяне на предприятията със значително въздействие върху пазара; Участва в подготовка на периодичните, както и специално възложените отчети и доклади за състоянието на пазарите на електронни съобщителни мрежи и/или услуги и тенденциите за тяхното развитие, и в изготвянето на пазарната част на годишния доклад на КРС; Набира, обработва, систематизира и анализира информация за развитието на пазарите на електронни съобщителни мрежи и/или услуги в международен мащаб, държавите-членки и асоциираните страни в ЕС, и в сравними по пазарно и икономическо развитие с Република България държави; Проучва законодателството на ЕС в областта на електронните съобщителни мрежи и/или услуги и практиките на регулаторните органи от държавите членки на ЕС.

   Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Образователно-квалификационна степен: висше, професионален бакалавър;
 • Образование: Предпочитана специалност - икономика (икономика на съобщенията, маркетинг, статистика и иконометрия, финанси) и/или телекомуникации (регулиране и мениджмънт в телекомуникациите);
 • Професионален опит – не се изисква;
 • Английски език – минимум работно ниво на ползване на английски език (четене с разбиране, водене на кореспонденция чрез електронна поща);
 • Компютърна грамотност – MS Word, MS Excel, PowerPoint;
 • Основни административни умения.

   Размер на заплатата, определена за длъжността – от 1000 лв.

 

   Конкурсът ще бъде организиран чрез:

 • решаване на тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на КРС и с професионалната област на длъжността;
 • практически изпит за преценка на компютърната грамотност и ползването на английски език;
 • интервю.

Необходими документи за участие в конкурса по чл. 17 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители:

 • Заявление по образец – в него не следва да се попълва информацията за професионален опит;
 • Декларация по образец – по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
 • Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
 • Копие от документи, удостоверяващи компютърни умения и владеене на английски, ако има такива.

Документите ще се приемат в 11-дневен срок от датата на публикуване на обявата (до 22.03.2021 год., включително) в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията на адрес: гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 6 или по електронен път на e-mail: info@crc.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с квалифициран електронен подпис.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от лицето или чрез пълномощник. Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса кандидати или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на комисията в раздел „За нас“, секция „Работа в КРС”.

Конкурсът ще бъде проведен по реда на Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и при спазване на законовите изисквания за обработване на лични данни.

Информация във връзка с обработването на лични данни.