КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА - КЛАСИРАНЕ от проведения конкурс за длъжността „юрисконсулт” в отдел „Процесуално представителство и административни наказания“ – 1 щ. бр. и „юрисконсулт” в отдел „Правно регулиране и индивидуални административни актове“ – 1 щ. бр., дирекция „Правна“

Въз основа на проведения конкурс и в съответствие с чл. 44, ал. 1 от НПКПМДС, комисията класира от първо до трето място за длъжността „юрисконсулт” в отдел „Процесуално представителство и административни наказания“ – 1 щ. бр. и „юрисконсулт” в отдел „Правно регулиране и индивидуални административни актове“ – 1 щ. бр., дирекция „Правна“, съобразно постигнатия краен резултат от конкурсната процедура:

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Димитър Борисов Бонев

2. Маринела Валентинова Георгиева

3.Пламен Милчев Горанов

 

            Класираният на първо място кандидат – Димитър Борисов Бонев е одобрен за заемане на длъжността „юрисконсулт” в отдел „Правно регулиране и индивидуални административни актове, а класираната на второ място – Маринела Валентинова Георгиева – е одобрена за заемане на длъжността „юрисконсулт” в отдел „Процесуално представителство и административни наказания“, дирекция „Правна“.

 

Пеньо Пенев

Директор на дирекция „Правна“  и

председател на конкурсната комисия