КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА КЛАСИРАНЕ от проведения конкурс за длъжността „главен юрисконсулт” – 1 щ. бр. в отдел „Нормативни актове и правно осигуряване“, дирекция „Правна”

Въз основа на проведения конкурс и в съответствие с чл. 44, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната комисия класира от първо до трето място за длъжността „главен юрисконсулт” – 1 щ. бр. в отдел „Нормативни актове и правно осигуряване“, дирекция „Правна”, съобразно с постигнатия краен резултат от конкурсната процедура:

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Станимир Христов Арабаджиев

2. Антоанета Владимирова Божикова

3. Никола Славев Китанов

 

 

 

 

 

Пеньо Пенев

Директор на дирекция „Правна“  и

председател на конкурсната комисия