ИНФОРМАЦИЯ във връзка с обявен конкурс за длъжността „юрисконсулт” в отдел „Процесуално представителство и административни наказания“ – 1 щ. бр. и „юрисконсулт” в отдел „Правно регулиране и индивидуални административни актове“ – 1 щ. бр., дирекция „Правна“

ИНФОРМАЦИЯ

във връзка с обявен конкурс за длъжността „юрисконсулт” в отдел „Процесуално представителство и административни наказания“ – 1 щ. бр. и „юрисконсулт” в отдел „Правно регулиране и индивидуални административни актове“ – 1 щ. бр., дирекция „Правна“

          

На основание чл. 21 ал. 8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната комисия реши:

  1. Допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „юрисконсулт” в отдел „Процесуално представителство и административни наказания“ – 1 щ. бр. и „юрисконсулт” в отдел „Правно регулиране и индивидуални административни актове“ – 1 щ. бр., дирекция „Правна“, да се явят на 25.11.2020 год. от 10:30 часа в сградата на Комисията за регулиране на съобщенията – ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 6 за решаване на тест, който ще включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на КРС и с професионалната област на длъжността.
  2. Интервюто с кандидатите, издържали успешно теста ще се проведе в сградата на КРС на ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 6, на 01.12.2020 год., с начален час 10:30 часа, и индивидуално определен час, по реда на подаване на документите, за което кандидатите ще бъдат уведомени чрез електронната поща.

  

Пеньо Пенев

директор на дирекция „Правна“ и

председател на конкурсната комисия