КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА - КЛАСИРАНЕ от проведения конкурс за длъжността „главен експерт” – 1 щ. бр. в отдел „Информационни технологии“, дирекция „Финансови и административни дейности”

Въз основа на проведения конкурс и в съответствие с чл. 44, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната комисия класира на първо и второ място за длъжността „главен експерт” – 1 щ. бр. в отдел „Информационни технологии“, дирекция „Финансови и административни дейности” (ФАД), съобразно постигнатия краен резултат от конкурсната процедура:

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Димитър Славчов Лишков

2. Ивелин Асенов Ивов

 

 Станислава Йорданова

директор на дирекция ФАД, с.д. главен секретар,

съгласно Заповед № СП 395/07.07.2020 год.

и председател на конкурсната комисия