СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ до участие в конкурса за длъжностите „юрисконсулт” в отдел „Процесуално представителство и административни наказания“ – 1 щ. бр. и „юрисконсулт” в отдел „Правно регулиране и индивидуални административни актове“ – 1 щ. бр., дирекция „Правна“

ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ОТ КАНДИДАТИТЕ ДОКУМЕНТИ, КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:

 а) Допуска до конкурс следните кандидати по реда на подаване на документите:

 1. Владимир Илиев Гущеров
 2. Милена Йорданова Ангелова
 3. Златко Райков Петров
 4. Лиляна Иванова Лозанова
 5. Красимир Каменов Димитров
 6. Димана Славова Боянова
 7. Маринела Валентинова Георгиева
 8. Димитър Борисов Бонев
 9. Христина Нинова Христова
 10. Валери Валериева Петрунова
 11. Стефани Валентинова Моллова
 12. Йордан Стоянов Георгиев
 13. Радой Петров Попиванов
 14. Лилия Любомирова Францова-Богданова
 15. Владислава Добринова Тончева
 16. Николай Сашков Пенков
 17. Валентин Красимирович Каменов
 18. Росица Великова Кирилова
 19. Елена Димитрова Чаушева
 20. Пламен Милчев Горанов

На основание чл. 21, ал. 8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, на 12.11.2020 год. ще бъде публикувана информация за датата, часа и мястото на провеждане на конкурса за посочените допуснати кандидати. Датата/датите на провеждане на тест и интервю ще бъде след 20.11.2020 год.

 Информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за конкурса са:

1. Устройствен правилник на Комисията за регулиране на съобщенията и на нейната администрация, публикуван в рубрика „За нас“, секция „Устройствен правилник и бюджет“ на интернет страницата на Комисията;

2. Закон за електронните съобщения;

3. Закон за пощенските услуги;

4. Закон за административните нарушения и наказания;

5. Административнопроцесуален кодекс.

  

б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:

Няма недопуснати кандидати

в) Приема Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурса за длъжностите „юрисконсулт” в отдел „Процесуално представителство и административни наказания“ – 1 щ. бр. и „юрисконсулт” в отдел „Правно регулиране и индивидуални административни актове“ – 1 щ. бр., дирекция „Правна“, съгласно чл. 33 и чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители: 

 1. Оценка от теста - оценката се формира по следния начин: 

       Всеки въпрос носи съответен брой точки, посочени в теста. Максимален брой точки – 100. Сумата от получените точки на всеки кандидат се преизчислява по 5-степенна скала, съгласно приложената таблица: 

Максималният брой точки от теста е 100. 

Брой точки от теста

Оценка

от 0 до 30

1

от 31 до 50

2

от 51 до 70

3

от 71 до 90

4

от 91 до 100

5

        Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста е 51 точки (оценка 3). Продължителност на теста 45 мин.

            За целите на общата оценка, резултатът от теста, оценен по петобалната система, се умножава с коефициент 4.

 1. Оценка от интервю - отговорите на кандидата се оценяват от членовете на комисията по 5-степенна скала (5 – напълно отговаря на изискванията за длъжността; 4 – в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността; 3 – в средна степен отговаря на изискванията за длъжността; 2 – в малка степен отговаря на изискванията за длъжността; 1 – не отговаря на изискванията за длъжността) и се отразяват във формуляр съгласно приложение № 5 – за експертните длъжности към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто е оценка 4 (в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността). За целите на общата оценка по този показател, резултатът се умножава с коефициент 5.

Оценката от интервюто на всеки един тях се формира на база средно аритметично от оценките по различните критерии. Крайната обща средна оценка от интервюто на кандидатите е на база средно аритметично от оценката на всеки един от членовете на конкурсната комисия.

 1. Общата оценка за всеки кандидат се формира като сума от оценките по т. 1 (оценка от теста) и т. 2 (оценка от проведеното интервю), умножени с определените коефициенти.

 

Пеньо Пенев
директор на дирекция „Правна“  и
председател на конкурсната комисия