СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ до участие в конкурса за длъжността „главен юрисконсулт” – 1 щ. бр. в отдел „Нормативни актове и правно осигуряване”, дирекция „Правна”

ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ОТ КАНДИДАТИТЕ ДОКУМЕНТИ, КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:

 а) Допуска до конкурс следните кандидати по реда на подаване на документите:

 1. Стоил Трифонов Гигов
 2. Никола Славев Китанов
 3. Полина Владимирова Нешева-Георгиева
 4. Станимир Христов Арабаджиев
 5. Красимир Каменов Димитров
 6. Йоанна Олег Младенова-Георгиева
 7. Антоанета Владимирова Божикова

 б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:

 Няма недопуснати кандидати.

  в) Допуснатите кандидати трябва да се явят на 17.11.2020 год. от 9:30 часа в сградата на Комисията за регулиране на съобщенията – ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 6 за решаване на тест, който ще включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на КРС и с професионалната област на длъжността.

 г) Интервюто с кандидатите, които преминат успешно теста, ще се проведе на 18.11.2020 год. с начален час 9:30 часа, за което кандидатите ще бъдат уведомени чрез електронната поща. Те ще се явяват на интервю с индивидуално определен час, по реда на подаване на документите.

 

д) Приема Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурса за длъжността „главен юрисконсулт” – 1 щ. бр. в отдел „Нормативни актове и правно осигуряване”, дирекция Правна”, съгласно чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители:

 1. Оценката от теста се формира по следния начин:

Всеки въпрос носи съответен брой точки, посочени в теста. Максимален брой точки – 80. Сумата от получените точки на всеки кандидат се преизчислява по 5-степенна скала, съгласно приложената таблица:

 Максималният брой точки от теста е 80. 

Брой точки от теста

Оценка

от 0 до 40

1

от 41 до 50

2

от 51 до 60

3

от 61 до 70

4

над 70

5

 

Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста е 51 точки (оценка 3). Продължителност на теста 45 мин.

За целите на общата оценка, резултатът от теста, оценен по петобалната система, се умножава с коефициент 3.

До интервюто се допускат само кандидатите, постигнали резултат на теста над минималния. Тези кандидати ще бъдат уведомени за допускането или недопускането им до интервю чрез писмено съобщение или чрез електронна поща. В него се потвърждават датата, мястото и часа на провеждане на интервю. 

 1. Оценка от интервю - отговорите на кандидата се оценяват от членовете на комисията по 5-степенна скала (5 – напълно отговаря на изискванията за длъжността; 4 – в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността; 3 – в средна степен отговаря на изискванията за длъжността; 2 – в малка степен отговаря на изискванията за длъжността; 1 – не отговаря на изискванията за длъжността) и се отразяват във формуляр съгласно приложение № 5 – за експертните длъжности към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто е оценка 4 (в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността). За целите на общата оценка по този показател, резултатът се умножава с коефициент 4.

Оценката от интервюто на всеки един тях се формира на база средно аритметично от оценките по различните критерии. Крайната обща средна оценка от интервюто на кандидатите е на база средно аритметично от оценката на всеки един от членовете на конкурсната комисия.

 1. Общата оценка за всеки кандидат се формира като сума от оценките по т. 1 (оценка от теста) и т. 2 (оценка от проведеното интервю), умножени с определените коефициенти. 

Информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за конкурса са:

 1. Устройствен правилник на Комисията за регулиране на съобщенията и на нейната администрация, публикуван в рубрика „За нас“, секция „Устройствен правилник и бюджет“ на интернет страницата на Комисията;
 2. Закон за електронните съобщения;
 3. Закон за обществените поръчки;
 4. Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки;
 5. Административнопроцесуален кодекс. 

  

Пеньо Пенев
директор на дирекция „Правна“  и
председател на конкурсната комисия