КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Обявява конкурс за длъжността „Главен експерт” – 1 щ. бр. в отдел „Наземни и спътникови мрежи“, дирекция „Управление на ограничен ресурс“, длъжността е за земане от хора с трайни увреждания

Кратко описание на длъжността: Осъществява дейности, свързани с издаване, изменение, допълнение, спиране и прекратяване на разрешения за ползване на радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи от спътникова радиослужба, съгласно ЗЕС; Осъществява дейности, свързани с технически проучвания относно ефективното управление и използване на радиочестотния спектър, честотносто планиране на мрежи от спътниковата радиослужба; Осъществява дейности, свързани с технически проучвания относно развитие и въвеждане на новите технологии и по националното и международното координиране и съгласуване на радиочестоти и радиочестотни ленти за нуждите на мрежите от спътникова радиослужба.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Образователно-квалификационна степен: висше, бакалавър;
 • Подходяща специалност: радиокомуникации, телекомуникации, електронка;
 • Професионален опит – над 4 години опит или ранг, придобит като държавен служител ІІІ младши;
 • Основно владеене на английски език (А2);
 • Много добра компютърна грамотност – Windows, MS Office, Интернет;
 • Длъжността е за заемане от хора с трайни увреждания, съгласно чл. 9а, ал. 2 от Закона за държавния служител

Размер на заплатата, определена за длъжността – от 1100лв.

Конкурсът ще бъде организиран чрез:

 • решаване на тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на КРС и с професионалната област на длъжността;
 • интервю. Интервюто включва и кратък устен превод от английски на български език.

Необходими документи за участие в конкурса по чл. 17 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители:

 • Заявление по образец;
 • Декларация по образец – по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
 • Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
 • Копие от документи, удостоверяващи професионален опит;
 • Копие от документ, удостоверяващ придобит ранг за държавен служител, ако има такъв;
 • Копие от документи, удостоверяващи владеене на английски език и компютърни умения, ако има такива;
 • Копие от актуално решение на ТЕЛК/НЕЛК.

Документите ще се приемат в 11-дневен срок от датата на публикуване на обявата (до 09.11.2020 год.) в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията на адрес: гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 6 или по електронен път на e-mail: info@crc.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с квалифициран електронен подпис.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от лицето или чрез пълномощник. Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса кандидати или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на комисията в раздел „За нас“, секция „Работа в КРС”.

Конкурсът ще бъде проведен по реда на чл. 9а, ал. 2 от Закона за държавния служител, Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и при спазване на законовите изисквания за обработване на лични данни.

*Хора с трайни увреждания са лица с трайна физическа, психическа, интелектуална и сетивна недостатъчност, която при взаимодействие с обкръжаващата ги среда би могла да възпрепятства тяхното пълноценно и ефективно участие в обществения живот, и на които медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто.

 

Информация във връзка с обработването на личните данни