КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Обявява конкурс за длъжността „юрисконсулт” в отдел „Процесуално представителство и административни наказания“ – 1 щ. бр. и „юрисконсулт” в отдел „Правно регулиране и индивидуални административни актове“ – 1 щ. бр., дирекция „Правна“

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

Обявява конкурс за длъжността „юрисконсулт” в отдел „Процесуално представителство и административни наказания“ – 1 щ. бр. и „юрисконсулт” в отдел „Правно регулиране и индивидуални административни актове“ – 1 щ. бр., дирекция „Правна“

Кратко описание на длъжността „юрисконсулт“ в отдел „Правно регулиране и индивидуални административни актове“: Изготвя становища, анализи и проекти на решения при издаването на индивидуални административни актове от КРС. Осъществява процесуално представителство пред съдилищата и другите юрисдикции, във връзка с дейността на КРС и нейната администрация. Дава правни становища по приемането, изменението, допълнението и прилагането на законовите и подзаконовите нормативни актове, както и индивидуалните административни актове в областта на електронните съобщения. Дава становища и изразява мнение по проекти за разрешения за ползване на ограничен ресурс, както и оказва съдействие при контролиране на тяхното изпълнение или дава правни становища за предприемане на мерките при неизпълнение на условията в тях. Подготвя отговори и дава становища по постъпили в КРС жалби, сигнали и предложения, отразява резултати от направени проверки.

 

Кратко описание на длъжността „юрисконсулт“ в отдел „Процесуално представителство и административни наказания“: Осъществява процесуално представителство пред съдилищата и другите юрисдикции, във връзка с дейността на КРС и нейната администрация. Обезпечава законосъобразното протичане на административнонаказателни производства, образуванни за нарушения на контролираното от КРС законодателство. Участва в работата на работни групи, експертни съвети и междуведомствени комисии във връзка с хармонизиране на българското законодателство с европейското и международното, с оглед на функциите, които изпълнява в рамките на отдела. Консултира и подпомага дейността на КРС и нейната администрация. Отговаря пряко за предоставянето на обществена информация по смисъла на Закона за достъп до обществена информация като служител по ЗДОИ, във връзка с постъпили заявления за достъп до обществена информация, по които КРС се произнася с решение. В тази връзка, при постъпили устни запитвания, служителят по ЗДОИ подпомага заявителя, подготвя проектите на решения по постъпили заявления за достъп до обществена информация, писмата за събиране на информация, писмата за препращане на заявленията по компетентност и уведомленията до заявителя. Подготвя отговори и дава становища по постъпили в КРС жалби, сигнали и предложения, отразява резултати от направени проверки – планови или по постъпили жалби.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжностите:

 • Образователно-квалификационна степен: висше, магистър, правоспособност;
 • Образование: право;
 • Професионален опит – не се изисква;
 • Компютърна грамотност – MS Word;
 • Основни административни умения.

Размер на заплатата, определена за длъжността – от 1000 лв.

 

Конкурсът ще бъде организиран чрез:

 • решаване на тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на КРС и с професионалната област на длъжността;
 • интервю.

Необходими документи за участие в конкурса по чл. 17 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители:

 • Заявление по образец – в него не следва да се попълва информацията за професионален опит;
 • Декларация по образец – по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
 • Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен и правоспособност;
 • Копие от документи, удостоверяващи компютърни умения, ако има такива.

Документите ще се приемат в 11-дневен срок от датата на публикуване на обявата (до 30.10.2020 год.) в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията на адрес: гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 6 или по електронен път на e-mail: info@crc.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с квалифициран електронен подпис.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от лицето или чрез пълномощник. Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса кандидати или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на комисията в раздел „За нас“, секция „Работа в КРС”.

Конкурсът ще бъде проведен по реда на Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и при спазване на законовите изисквания за обработване на лични данни.

Информация във връзка с обработването на личните данни