Комисията за регулиране на съобщенията обявява конкурс за длъжността „Главен юрисконсулт” – 1 щ. бр. в отдел „Нормативни актове и правно осигуряване“, дирекция „Правна“

                                                                            Комисията за регулиране на съобщенията

обявява конкурс за длъжността „Главен юрисконсулт” – 1 щ. бр. в отдел „Нормативни актове и правно осигуряване“, дирекция „Правна“

Кратко описание на длъжността: Осъществява процесуално представителство пред съдилищата и другите юрисдикции, във връзка с дейността на КРС и нейната администрация. Изготвя становища, анализи и проекти на решения при издаването на индивидуални административни актове от КРС. Участва в работата на работни групи, експертни съвети и междуведомствени комисии, във връзка с хармонизиране на българското законодателство с европейското и международното, с оглед на функциите, които изпълнява в рамките на отдела. Дава правни становища по приемането, изменението, допълнението и прилагането на законовите и подзаконовите нормативни актове, както и индивидуалните административни актове в областта на електронните съобщения. Оказва правно съдействие, консултира и подпомага дейността на КРС по прилагането на Закона за обществените поръчки. Подготвя отговори и дава становища по постъпили в КРС жалби, сигнали и предложения, отразява резултати от направени проверки – планови или по постъпили жалби. Изготвя проекти на договори и дава становища за тяхната законосъобразност, защитава интересите на КРС при уреждане на съдебен или арбитражен ред на възникнали разногласия по изпълнението на договорите.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Образователно-квалификационна степен: висше, магистър, правоспособен юрист;
 • Професионална област: право;
 • Професионален опит – над 5 години опит или ранг, придобит като държавен служител II младши;
 • Компютърни умения – работа с MS Office пакет.

Размер на заплатата, определена за длъжността – от 1200 лв.

Конкурсът ще бъде организиран чрез:

 • решаване на тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на КРС и с професионалната област на длъжността;
 • интервю.

Необходими документи за участие в конкурса по чл. 17 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители:

 • Заявление по образец;
 • Декларация по образец – по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
 • Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен и правоспособност;
 • Копие от документи, удостоверяващи професионален опит;
 • Копие от документ, удостоверяващ придобит ранг за държавен служител, ако има такъв.

Документите ще се приемат в 11-дневен срок от датата на публикуване на обявата (до 30.10.2020 год., включително) в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията на адрес: гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 6 или по електронен път на e-mail: info@crc.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с квалифициран електронен подпис.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от лицето или чрез пълномощник. Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса кандидати или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на комисията в раздел „За нас“, секция „Работа в КРС”.

Конкурсът ще бъде проведен по реда на Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и при спазване на законовите изисквания за обработване на лични данни.

Информация във връзка с обработването на лични данни