Комисията за регулиране на съобщенията обявява конкурс за длъжността „Главен експерт” – 1 щ. бр. в отдел „Информационни технологии“, дирекция „Финансови и административни дейности“

Комисията за регулиране на съобщенията

обявява конкурс за длъжността „Главен експерт” – 1 щ. бр. в отдел „Информационни технологии“, дирекция „Финансови и административни дейности“

Кратко описание на длъжността: Системно администриране и поддръжка на структурни кабелни системи, локални компютърни мрежи, комуникации, интернет доставки, базово програмно осигуряване на корпоративни сървъри и персонални операционни системи за нуждите на КРС; администриране на споделени хардуерни ресурси, администриране на системи за антивирусна и антиспам защита; администриране на система за оторизация на достъпа, съхранение на дистрибутивите на придобитите от КРС софтуерни активи и осигуряване на инсталационни копия от тях при необходимост; участие в комисии във връзка с инвентаризация на компютърни технически средства; обучение и консултиране на потребителите във връзка с внедрени в експлоатация информационни продукти и технически средства.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Образователно-квалификационна степен: висше, бакалавър;
 • Професионална област: информационни технологии, комуникационни технологии;
 • Професионален опит – над 4 години в областта на информационните и комуникационни технологии или ранг, придобит като държавен служител III младши;
 • Много добри познания и практически умения в областта на информационните технологии;
 • Опит или квалификация за поддръжка и работа с базово програмно осигуряване, компютърни мрежи, интернет услуги и приложения;
 • Английски език – работа с професионална литература.

Размер на заплатата, определена за длъжността – от 1100 лв.

 

Конкурсът ще бъде организиран чрез:

 • решаване на тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на КРС и с професионалната област на длъжността;
 • интервю.

Необходими документи за участие в конкурса по чл. 17 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители:

 • Заявление по образец;
 • Декларация по образец – по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
 • Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
 • Копие от документи, удостоверяващи професионален опит;
 • Копие от документ, удостоверяващ придобит ранг за държавен служител, ако има такъв;
 • Копие от документи, удостоверяващи компютърни умения и владеене на английски, ако има такива.

Документите ще се приемат в 11-дневен срок от датата на публикуване на обявата (до 12.10.2020 год.) в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията на адрес: гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 6 или по електронен път на e-mail: info@crc.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с квалифициран електронен подпис.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от лицето или чрез пълномощник. Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса кандидати или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на комисията в раздел „За нас“, секция „Работа в КРС”.

Конкурсът ще бъде проведен по реда на Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и при спазване на законовите изисквания за обработване на лични данни.

Информация във връзка с обработването на личните данни