СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ до участие в конкурса за длъжността „младши експерт” – 1 щ. бр. в отдел „Регулиране на електронните съобщения”, дирекция „Регулиране”, длъжността е за заемане от хора с трайни увреждания

ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ОТ КАНДИДАТИТЕ ДОКУМЕНТИ, КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:

 Допуска до конкурса следните кандидати:

 Няма допуснати кандидати

 Не се допуска до конкурса следният кандидат:

Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

  1. Иван Красимиров Ганев

Не отговаря на изискването за минимална образователно-квалификационна степен, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията.

Не е представил документ за придобита образователно-квалификационна степен за висше образование, професионален бакалавър.

Не е представил копие от актуално решение на ТЕЛК/НЕЛК, с което се установява намалена степен на работоспособност или намалена възможност за социална адаптация 50 и над 50 на сто.

  

На основание чл. 23, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, когато няма допуснати кандидати, органът по назначаването прекратява конкурсната процедура.

  

Боряна Стоева

директор на дирекция „Регулиране”  и

председател на конкурсната комисия