Комисия за регулиране на съобщенията обявява конкурс за длъжността „Младши експерт” – 1 щ. бр. в отдел „Регулиране на електронните съобщения“, дирекция „Регулиране“, длъжността е за земане от хора с трайни увреждания

Кратко описание на длъжността: Подпомага постигането на целите на отдела и изпълнението на задачите на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), като изготвя предложения за налагане, продължаване, изменение или отмяна на ценови специфични задължения на предприятията, определени като предприятия със значително въздействие върху пазара, за постигане на целите, регламентирани в Закона за електронните съобщения; Изготвя доклади относно прилагането на ценовия контрол, в съответствие с разпоредбите на действащия Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно роуминга в обществени мобилни и телефонни мрежи; Осъществява мониторинг за предоставяне на универсалната услуга, включително нейното финансиране в областта на електронните съобщения.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

  • Образователно-квалификационна степен: висше, професионален бакалавър;
  • Подходяща специалност: финанси, прогнозиране и планиране, стопанско управление, индустриален мениджмънт, макроикономика, телекомуникации, мениджмънт в телекомуникациите, икономика на съобщенията;
  • Професионален опит – не се изисква;
  • Компютърна грамотност – MS Word, MS Excel, Powerpoint;
  • Минимум работно ниво на ползване на английски език.

Размер на заплатата, определена за длъжността – от 900 лв.

Конкурсът ще бъде организиран чрез:

  • решаване на тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на КРС и с професионалната област на длъжността;
  • практически изпит за преценка на компютърната грамотност и ползването на английски език;
  • интервю.

Необходими документи за участие в конкурса по чл. 17 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители:

Документите ще се приемат в 11-дневен срок от датата на публикуване на обявата ( до 03.09.2020 год.) в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията на адрес: гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 6 или по електронен път на e-mail: info@crc.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с квалифициран електронен подпис.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от лицето или чрез пълномощник. Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса кандидати или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на комисията в раздел „За нас“, секция „Работа в КРС”.

Конкурсът ще бъде проведен по реда на Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и при спазване на законовите изисквания за обработване на лични данни.

*Хора с трайни увреждания са лица с трайна физическа, психическа, интелектуална и сетивна недостатъчност, която при взаимодействие с обкръжаващата ги среда би могла да възпрепятства тяхното пълноценно и ефективно участие в обществения живот, и на които медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто.

 

Информация във връзка с обработването на личните данни