Комисия за регулиране на съобщенията търси да назначи: „главен специалист“ в отдел „Проучване и анализ на пазара на електронни съобщения“, дирекция „Регулиране“

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Средно образование;
 • Професионална област – информатика, икономика, телекомуникации;
 • Над 2 години опит;
 • Компютърна грамотност – MS Word; MS Excel, Powerpoint;
 • Минимум работно ниво на ползване на английски език (четене с разбиране и размяна на кореспонденция чрез електронната поща).

Основни задължения:

 • Набира, обработва и систематизира информация за предприятията, осъществяващи електронни съобщения, на база на разработените въпросници (вътрешноведомствени формуляри);
 • Поддържа информационна база данни с регулаторните параметри и данните, получени от периодичните отчети за дейността на предприятията, осъществяващи електронни съобщения;
 • Изготвя справки, таблици и графики въз основа на събраната информация от предприятията;
 • Подпомага подготовката на периодичните, както и специално възложени отчети и доклади за състоянието на пазарите на електронни съобщителни мрежи и/или услуги и тенденциите за тяхното развитие, и участва в изготвянето на пазарната част на годишния доклад на КРС;
 • Оказва техническа помощ при обработване и обобщаване на документи, постъпващи в отдела;
 • Набира информация, обобщава становища, свързани с определянето, анализа и оценката на пазарите на електронни съобщителни мрежи и/или услуги;
 • Оказва техническо съдействие при разработването на проекти на актове и подзаконови нормативни актове по Закона за електронните съобщения, отнасящи се до регулиране на електронните съобщения.

 

Необходими документи: автобиография на български език до 24.07.2020 г., включително, на адрес: Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, отдел „Човешки ресурси” или на e-mail: hr@crc.bg.

 

Кандидатурите ще бъдат разгледани при спазване на законовите изисквания за обработване на лични данни.

Всички одобрени по документи кандидати ще бъдат поканени за тест, който ще включва въпроси, свързани с устройството и дейността на КРС и професионалната област на длъжността, и интервю.

 

Информация във връзка с обработването на лични данни