КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-КЛАСИРАНЕ от проведения конкурс за длъжността „главен експерт” – 1 щ. бр. в отдел „Връзки с обществеността и протокол“, дирекция „Финансови и административни дейности”

Въз основа на проведения конкурс и в съответствие с чл. 44, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната комисия класира на първо и второ място за длъжността „главен експерт” – 1 щ. бр. в отдел „Връзки с обществеността и протокол“, дирекция „Финансови и административни дейности” (ФАД), съобразно с постигнатия краен резултат от конкурсната процедура:

Име, презиме и фамилия на кандидата

  1. Боряна Георгиева Димитрова
  2. Мая Димитрова Цветкова
 

Станислава Йорданова
Директор на дирекция ФАД  и
председател на конкурсната комисия