КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Информация за допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността „главен експерт” – 1 щ. бр. в отдел „Връзки с обществеността и протокол”, дирекция „Финансови и административни дейности”, обявени в списък на 27.03.2020 год.

 
Във връзка с изтичане срока на обявените извънредно положение и извънредна епидемична обстановка, конкурсната комисия реши:
 
а) Допуснатите кандидати трябва да се явят на 17.06.2020 год. от 9:30 часа в сградата на Комисията за регулиране на съобщенията – ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 6 за решаване на тест, който ще включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на КРС и с професионалната област на длъжността.
 
б) Интервюто с кандидатите, които преминат успешно теста, ще се проведе на 19.06.2020 год. с начален час 9:30 часа, за което кандидатите ще бъдат уведомени чрез електронната поща. Те ще се явяват на интервю с индивидуално определен час, по реда на подаване на документите.
 
в) Приема Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурса за длъжността „главен експерт” – 1 щ. бр. в отдел „Връзки с обществеността и протокол”, дирекция Финансови и административни дейности”, съгласно чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители:
 
    1.Оценката от теста се формира по следния начин:
Всеки въпрос носи съответен брой точки, посочени в теста. Максимален брой точки – 85. Сумата от получените точки на всеки кандидат се преизчислява по 5-степенна скала, съгласно приложената таблица:
 
Максималният брой точки от теста е 85.
 

Брой точки от теста

Оценка

от 0 до 40

1

от 41 до 50

2

от 51 до 60

3

от 61 до 70

4

над 70

5

 
Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста е 51 точки (оценка 3). Продължителност на теста 45 мин.
За целите на общата оценка, резултатът от теста, оценен по петобалната система, се умножава с коефициент 3.
До интервюто се допускат само кандидатите, постигнали резултат на теста над минималния. Тези кандидати ще бъдат уведомени за допускането или недопускането им до интервю чрез писмено съобщение или чрез електронна поща. В него се потвърждават датата, мястото и часа на провеждане на интервю.
 
    2.Оценка от интервю - отговорите на кандидата се оценяват от членовете на комисията по 5-степенна скала (5 – напълно отговаря на изискванията за длъжността; 4 – в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността; 3 – в средна степен отговаря на изискванията за длъжността; 2 – в малка степен отговаря на изискванията за длъжността; 1 – не отговаря на изискванията за длъжността) и се отразяват във формуляр съгласно приложение № 5 – за експертните длъжности към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.
 
Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто е оценка 4 (в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността). За целите на общата оценка по този показател, резултатът се умножава с коефициент 4.
Оценката от интервюто на всеки един тях се формира на база средно аритметично от оценките по различните критерии. Крайната обща средна оценка от интервюто на кандидатите е на база средно аритметично от оценката на всеки един от членовете на конкурсната комисия.
 
    3.Общата оценка за всеки кандидат се формира като сума от оценките по т. 1 (оценка от теста) и т. 2 (оценка от проведеното интервю), умножени с определените коефициенти.
 
 
 
 
Станислава Йорданова
директор на дирекция ФАД  и
председател на конкурсната комисия