СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ КЪМ 27.03.2020 г. до участие в конкурса за длъжността „главен експерт” – 1 щ. бр. в отдел „Връзки с обществеността и протокол”, дирекция „Финансови и административни дейности” и информация за провеждане на конкурса

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ КЪМ 27.03.2020 г.

до участие в конкурса за длъжността главен експерт – 1 щ. бр. в

отдел „Връзки с обществеността и протокол”, дирекция „Финансови и административни дейности” и информация за провеждане на конкурса

 

           

Въз основа на преценката на представените от кандидатите документи и в съответствие с удължените срокове, съгласно Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (обн., ДВ, бр. 28/24.03.2020 г.), към 27.03.2020 г. конкурсната комисия реши:

 

а) Допуска до конкурс следните кандидати по реда на подаване на документите:

 1. Саша Луканова Гетова
 2. Мая Димитрова Цветкова
 3. Боряна Георгиева Димитрова
 4. Маргарита Николаева Василева
 5. Николай Христов Цанков
 6. Светлана Георгиева Николова
 7. Радостина Цветанова Гетова
 8. Даниела Велкова Стоянова

 

б) На основание чл. 21, ал. 8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, във връзка със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (обн., ДВ, бр. 28/24.03.2020 г.) и Заповед № РД-01-154/26.03.2020 г. за изменение на Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-131 от 17.03.2020 г., Заповед № РД-01-139 от 19.03.2020 г. и Заповед № РД-01-144 от 22.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, датата на провеждане на тест и интервю или друга допълнителна информация за допуснатите до участие в конкурса кандидати, ще бъде обявена на интернет страницата на Комисията за регулиране на съобщенията (раздел „За нас“, „Работа в КРС“) на 13.04.2020 год.

 

Информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за конкурса са:

 1. Устройствен правилник на Комисията за регулиране на съобщенията и на нейната администрация, публикуван в рубрика „За нас“, секция „Устройствен правилник и бюджет“ на интернет страницата на Комисията;
 2. Закон за електронните съобщения;
 3. Закон за пощенските услуги.

 

 

Станислава Йорданова

директор на дирекция ФАД  и

председател на конкурсната комисия